Bovengrondse infra

Samen aan de slag voor veilig werken!

29 juni 2021

Bij GW Leiding­tech­niek BV vinden we het belang­rijk dat wij als organi­satie voldoen aan de gezondheids‐ en veilig­heids­normen. Dit jaar starten wij met het behalen van de certi­fi­ce­ring van de Veiligheidsladder. 

Na de bouwvak­va­kantie gaan we met een interne werkgroep samen aan de slag ter voorbe­rei­ding op de audit van januari 2022. De werkgroep bestaan uit zo’n tien medewer­kers van GW Leiding­tech­niek BV van directie tot aan Infra­wer­kers. We gaan onder andere bepalen welke maatre­gelen we nog moeten nemen om het veilig­heids­be­wust­zijn te vergroten en het veilig­heids­ge­drag te bevor­deren bij onze medewer­kers. Het streven is om trede 3 te behalen van de Veiligheidsladder.

Veilig kunnen werken is voor GW Leiding­tech­niek BV enorm belang­rijk. Het behalen van trede 3 zou voor ons een beves­ti­ging zijn dat wij werk maken van veilig­heid binnen onze organi­satie en dit ook waarborgen. Zo werken wij aan een continue verbe­te­ring op gebied van veilig­heid voor onze medewer­kers en omgeving.

Pin It on Pinterest

Share This