Bovengrondse infra

Talenten bij GW Leidingtechniek BV: Mathijs en Victor

18 juni 2021

Trainees Mathijs en Victor

Bij GW Leiding­tech­niek BV vinden we het belang­rijk om de kennis binnen de organi­satie zeker te stellen en te verrijken voor de toekomst. Begin dit jaar zijn wij een samen­wer­king gestart met Orion Enginee­ring om starters in de branche op te leiden. Zo ontwik­kelen we mensen op hun talent binnen de onder­grondse infra.

Mathijs Weste­laken en Victor Jellema zijn dit jaar gestart met een traineeship binnen ons bedrijf en lopen direct mee met lopende en nieuwe projecten. Mathijs heeft autome­cha­nica als achter­grond en vindt momen­teel het omgevings­ma­na­ge­ment van een project interes­sant. Victor is van oorsprong natuur­kun­dige, houdt zich nu vooral bezig met enginee­ring en benadert de verschil­lende situa­ties vanuit een weten­schap­pe­lijke hoek.

Onze trainees vinden bij GW Leiding­tech­niek BV de combi­natie van leren in de praktijk en een inten­sief oplei­dings­pro­gramma. Met een leerdoe­len­schema leert de trainee zelfstandig te werken met inacht­ne­ming van belangen en processen, complexe situa­ties te analy­seren en vanuit een breed perspec­tief te zoeken naar oplos­singen. Aan het einde van het traject verwachten wij twee nieuwe speci­a­listen binnen onze branche op te leveren.

Mathijs en Victor, heel veel succes en plezier de komende jaren!

Pin It on Pinterest

Share This