Bovengrondse infra

Stagiaire Buizenlegger

25 april 2020

Functie‐eisen

 • Minimaal LBO niveau
 • Volgt passende vakge­richte oplei­dingen (Buizen­legger of Distri­bu­tie­mon­teur Gas / Water)
 • Voldoende kennis en ervaring inzake de uitvoe­ring van projecten
 • Doortas­tend en moet zelfstandig kunnen werken en optreden
 • Voldoende organisatorische‐ en techni­sche vaardigheden
 • Innova­tief en creatief zijn, oplos­sings­ge­richt werken en moet kosten­be­wust zijn
 • Voldoende kennis van in de uitvoe­ring relevante HSE zaken
 • Van toepas­sing zijnde vakge­richte opleidingen.

Standplaats

 • Mogelijk door het hele land

Werkzaamheden

 • Initi­eert activi­teiten die nodig zijn om de zorg inzake de kwali­teit, milieu en 
 betrouw­baar­heid van zijn werk te waarborgen
 • Verant­woor­de­lijk voor effici­ënte en adequate uitvoe­ring van de werkzaam­heden volgens de (besteks‐) eisen en de aan hem gegeven instructies
 • Ziet toe op de inzet van het juiste materieel, gereed­schap en middelen
 • Beheert de benodigde meet‐ en beproevingsapparatuur
 • Zorgt voor de naleving van de op zijn werk van toepas­sing zijnde project­plannen, 
 proce­dures (werkver­gun­ningen), voorschriften en instructies
 • Woont perio­diek de maande­lijkse toolbox‐meeting bij
 • Assis­teert bij visuele inspec­ties en controles
 • Meldt afwij­kingen en bevin­dingen die van invloed kunnen zijn op de kwali­teit en 
 kosten volgens de vastge­stelde procedure(s)
 • Draagt zorg voor de uitvoe­ring van vastge­stelde corri­ge­rende en preven­tieve 
 maatregelen
 • Maakt melding van ontstaan van meer‐/minderwerk
 • Vult volgens de proce­dures de nodige HSE formu­lieren in
 • Leeft het HSE beleid van het bedrijf na.

Organi­sa­to­ri­sche binding
 • Overlegt met de Voorman / Uitvoerder.

Plaats in organisatie

 • Rappor­teert aan de Projectleider

Pin It on Pinterest

Share This