Bovengrondse infra

Stagiaire Civiele Techniek

25 april 2020

Functie‐eisen

 • Minimaal HBO werk‐ en denkniveau;
 • Doortas­tend en zelfstandig;
 • Voldoende leiding­ge­vende, organi­sa­to­ri­sche en commu­ni­ca­tieve vaardigheden;
 • Innova­tief, creatief, oplos­sings­ge­richt, en kostenbewust;
 • Kennis van relevante HSE‐zaken;
 • Kennis en ervaring met verschil­lende geauto­ma­ti­seerde systemen.

Standplaats

 • Mogelijk door het hele land

Werkzaamheden

 • Beheert en coördi­neert alle organi­sa­to­ri­sche, personeels‑, economische‐ en 
 techni­sche projectzaken
 • Zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de overeen­ge­komen en vastge­legde eisen met 
 de opdrachtgever
 • Verant­woor­de­lijk voor zijn project(deel), stuurt de diverse functies aan en bepaalt 
 de gedele­geerde taken, verant­woor­de­lijk­heden en bevoegdheden
 • Contro­leert samen met de Project­leider en Project­be­ge­leider de door het 
 Bedrijfs­bu­reau opgestelde werkbe­gro­tingen en past deze waarnodig in overleg met 
 het Bedrijfs­bu­reau aan, project­plannen (incl. HSE) en planning als 
 projectverantwoordelijke
 • Inzetten van compe­tent en vakkundig personeel
 • Beheer en bewaking van budget en de kostprijs inzake zijn project(deel)
 • Verant­woor­de­lijk voor de project­ad­mi­ni­stratie, planning, voort­gang en 
 kostenbewaking
 • Het evalu­eren van perso­neel, processen, toele­ve­ran­ciers, onder­aan­ne­mers, 
 einde­va­lu­atie en nacalculatie
 • Coördi­neert regel­matig werkoverleg
 • Neemt perio­diek deel aan het Bedrijfsoverleg
 • Het geven van instruc­ties, het houden van toolbox‐meetings en werkplekinspecties
 • Het rappor­teren aan relevante afdelingen, incl. (bijna) ongevallen en 
 risicomeldingen
 • De inzet van goedge­keurd materiaal en gereedschap
 • Zorgt voor de juiste opslag, verwer­king en afvoer van materiaal en (gevaar­lijke) 
 afvalstoffen
 • Tekent werkuren en kilome­ter­staten van de medewer­kers voor akkoord.

Plaats in organisatie

 • Rappor­teert aan de Projectleider

Pin It on Pinterest

Share This