Certificeringen

GW Leiding­tech­niek BV opereert in een markt waarin veilig­heid en gezond­heid steeds meer een rol van bete­ke­nis spelen. Dit staat in verband met het moge­lijke gevaar van distri­bu­tie­net­ten zoals het gasvoor­zie­nings­sys­teem, het maat­schap­pe­lijk belang van opdracht­ge­vers, de bedrijfs­kos­ten samen­han­gend met verzuim en de toene­mende aanspra­ke­lijk­heid ten aanzien van inci­den­ten. Maar ook onder druk van wet‐ en regel­ge­ving en certi­fi­ce­rings­ei­sen is de aandacht voor veilig­heid de afge­lo­pen jaren aanzien­lijk toege­no­men.

GW Leiding­tech­niek BV beschikt over de nodige certi­fi­ca­ten om aan deze wetge­ving te voldoen: NEN EN ISO 9001, VCA ** en de CKB‐regeling. Daar­naast heeft GW Leiding­tech­niek BV veel aandacht voor de mili­eu­as­pec­ten. GW Leiding­tech­niek BV beschikt over een uitge­breid veilig­heids­ma­na­ge­ment­sys­teem en werkt voort­du­rend aan verdere ontwik­ke­ling en opti­ma­li­sa­tie met het oog op perma­nente verbe­te­ring van de veiligheids‐ en gezond­heids­pres­ta­ties.

Een verdere stap in de toene­mende aandacht voor veilig­heid en gezond­heid ligt in een struc­tu­rele verbe­te­ring van de veilig­heids­cul­tuur. Een cultuur die veran­kerd zit en gedra­gen wordt door mede­wer­kers. Het uitdra­gen van veilig­heid en gezond­heid binnen de orga­ni­sa­tie gebeurt door middel van over­leg­struc­tu­ren en tool­box­mee­tin­gen. Iedere mede­wer­ker van GW Leiding­tech­niek BV heeft hierin een speci­fieke eigen verant­woor­de­lijk­heid. Dit vereist een goede samen­wer­king en voort­durende inzet en betrok­ken­heid.

Voorwaarden en Certificaten

Algemene voorwaarden

Algemene inkoop voorwaarden

G‑Rekening­overeenkomst

Erkenning Ecabo

Uittreksel Kamer van Koophandel (03−04−2023)

Certificaat: NEN‐EN‐ISO 9001

Certificaat: VCA**

Certificaat: CKB

Certificaat: ISO 14001

Certificaat: BRL7000

Certificaat: CO2 prestatieladder, niveau 5

Certificaat: CIBV

Certificaat: SCL (Veiligheidsladder) trede 3

Certificaat: PSO trede 2

Pin It on Pinterest