Certificeringen

GW Leiding­tech­niek BV opereert in een markt waarin veilig­heid en gezond­heid steeds meer een rol van betekenis spelen. Dit staat in verband met het mogelijke gevaar van distri­bu­tie­netten zoals het gasvoor­zie­nings­sys­teem, het maatschap­pe­lijk belang van opdracht­ge­vers, de bedrijfs­kosten samen­han­gend met verzuim en de toene­mende aanspra­ke­lijk­heid ten aanzien van incidenten. Maar ook onder druk van wet‐ en regel­ge­ving en certi­fi­ce­rings­eisen is de aandacht voor veilig­heid de afgelopen jaren aanzien­lijk toegenomen. 

GW Leiding­tech­niek BV beschikt over de nodige certi­fi­caten om aan deze wetge­ving te voldoen: NEN EN ISO 9001, VCA ** en de CKB‐regeling. Daarnaast heeft GW Leiding­tech­niek BV veel aandacht voor de milieu­as­pecten. GW Leiding­tech­niek BV beschikt over een uitge­breid veilig­heids­ma­na­ge­ment­sys­teem en werkt voort­du­rend aan verdere ontwik­ke­ling en optima­li­satie met het oog op perma­nente verbe­te­ring van de veiligheids‐ en gezondheidsprestaties.

Een verdere stap in de toene­mende aandacht voor veilig­heid en gezond­heid ligt in een struc­tu­rele verbe­te­ring van de veilig­heids­cul­tuur. Een cultuur die veran­kerd zit en gedragen wordt door medewer­kers. Het uitdragen van veilig­heid en gezond­heid binnen de organi­satie gebeurt door middel van overleg­struc­turen en toolbox­mee­tingen. Iedere medewerker van GW Leiding­tech­niek BV heeft hierin een speci­fieke eigen verant­woor­de­lijk­heid. Dit vereist een goede samen­wer­king en voort­durende inzet en betrokkenheid.

Voorwaarden en Certificaten

Algemene voorwaarden

Algemene inkoop voorwaarden

G‑Rekening­overeenkomst

Erkenning Ecabo

Uittreksel Kamer van Koophandel (04−01−2021)

Verklaring Belastingdienst (05−02−2021)

Certificaat: NEN‐EN‐ISO 9001

Certificaat: VCA**

Certificaat: CKB

Certificaat: ISO 14001

Certificaat: BRL7000

Certificaat: CO2 prestatieladder, niveau 5

Certificaat: CIBV

Pin It on Pinterest