Bovengrondse infra

Onze werkwijze

GW Leiding­tech­niek BV opereert in een markt waarin veilig­heid en gezond­heid steeds meer een rol van betekenis spelen. Dit staat in verband met het mogelijke gevaar van distri­bu­tie­netten zoals het gasvoor­zie­nings­sys­teem, het maatschap­pe­lijk belang van opdracht­ge­vers, de bedrijfs­kosten samen­han­gend met verzuim en de toene­mende aanspra­ke­lijk­heid ten aanzien van incidenten.

Maar ook onder druk van wet‐ en regel­ge­ving en certi­fi­ce­rings­eisen is de aandacht voor veilig­heid de afgelopen jaren aanzien­lijk toege­nomen. Een verdere stap in de toene­mende aandacht voor veilig­heid en gezond­heid ligt in een struc­tu­rele verbe­te­ring van de veilig­heids­cul­tuur. Een cultuur die veran­kerd zit en gedragen wordt door medewer­kers. GW Leiding­tech­niek BV wil hoofd­aan­nemer zijn van zowel bovengrondse‐ als onder­grondse infra­struc­tuur, met een gezonde en trans­pa­rante bedrijfs­voe­ring en positieve bedrijfs­re­sul­taten. De organi­satie is slagvaardig, betrouw­baar, flexibel en commer­cieel sterk. Op het gebied van innovatie is GW Leiding­tech­niek BV proac­tief en deelt ze kennis met opdrachtgevers.

Pin It on Pinterest