Bovengrondse infra

Onze werkwijze

GW Leiding­tech­niek BV opereert in een markt waarin veilig­heid en gezond­heid steeds meer een rol van bete­ke­nis spelen. Dit staat in verband met het moge­lijke gevaar van distri­bu­tie­net­ten zoals het gasvoor­zie­nings­sys­teem, het maat­schap­pe­lijk belang van opdracht­ge­vers, de bedrijfs­kos­ten samen­han­gend met verzuim en de toene­mende aanspra­ke­lijk­heid ten aanzien van inci­den­ten.

Maar ook onder druk van wet‐ en regel­ge­ving en certi­fi­ce­rings­ei­sen is de aandacht voor veilig­heid de afge­lo­pen jaren aanzien­lijk toege­no­men. Een verdere stap in de toene­mende aandacht voor veilig­heid en gezond­heid ligt in een struc­tu­rele verbe­te­ring van de veilig­heids­cul­tuur. Een cultuur die veran­kerd zit en gedra­gen wordt door mede­wer­kers. GW Leiding­tech­niek BV wil hoofd­aan­ne­mer zijn van zowel bovengrondse‐ als onder­grondse infra­struc­tuur, met een gezonde en trans­pa­rante bedrijfs­voe­ring en posi­tieve bedrijfs­re­sul­ta­ten. De orga­ni­sa­tie is slag­vaar­dig, betrouw­baar, flexi­bel en commer­ci­eel sterk. Op het gebied van inno­va­tie is GW Leiding­tech­niek BV proac­tief en deelt ze kennis met opdracht­ge­vers.

Pin It on Pinterest