Ondergrondse infra

Afvalwater leidingen

Door inno­vatie, kennis en erva­ring van GW Leiding­tech­niek BV weten wij ieder project tot een succes te reali­seren. Wij zijn thuis in alle soorten riole­rings­werk­zaam­heden. Van landelijk‐ tot in het dicht­be­volkt, binnen­ste­de­lijk gebied. Juist in een klein stads­cen­trum – waar het vaak passen en meten is tussen alle kabels en leidingen – vinden wij de weg om op een inno­va­tieve en effec­tieve wijze tot een goed eind­re­sul­taat te komen.

GW Leiding­tech­niek BV is gespe­ci­a­li­seerd in het ontwerp, de uitvoe­ring en de nazorg van riole­ring en de daarbij beho­rende faci­li­teiten. Riool­stel­sels en afval­wa­ter­trans­port­lei­dingen kunnen uit verschil­lende mate­ri­alen bestaan: pvc, beton, gres, kera­misch, HDPE, GVK, poli­pro­py­leen, en staal. De keuze voor mate­ri­alen is onder andere afhan­ke­lijk van wat er door de leiding stroomt en de bodem­ge­steld­heid in een gebied. 

GW Leiding­tech­niek BV neemt veilig­heids­voor­schriften serieus en spant zich in om woningen, winkels en kantoren goed bereik­baar te houden. Dat vergt overleg met alle partijen om de bedrij­vig­heid niet te belem­meren. Ook in het lande­lijk gebied heeft GW Leiding­tech­niek BV ruime erva­ring met ontwerp en aanleg van drukriolering.

Wim van de Westerlo

Direc­teur | GW Leiding­tech­niek BV

Wil je meer weten over onze projecten en acti­vi­teiten in het afval­water? Neem gerust contact met mij op!

Pin It on Pinterest

Share This