Kennisontwikkeling

GW Leiding­tech­niek BV geeft onder­steu­ning en advies bij inno­va­tieve contrac­ten. Hier­voor leiden we onze mede­wer­kers op. In de uitvoe­ring van projec­ten richten we ons op het volle­dige traject, zoals het maken van ontwer­pen, uitvoe­rings­te­ke­nin­gen, bestek­ken en de uitvoe­ring van Design & Construct contrac­ten en ‑projec­ten in Bouw­team­verband.

Het Bedrijfsbureau

Het Bedrijfs­bu­reau voor­ziet in het maken van bestek­ken, begro­tin­gen, bere­ke­nin­gen en teke­nin­gen. Ook het verzor­gen van vergun­nin­gen en overleg met bewo­ners, gemeen­ten, water­schap­pen, leiding‐ en kabel­be­heer­ders, open­baar vervoer bedrij­ven en hulp­dien­sten worden door het Bedrijfs­bu­reau verzorgd. Ook gedu­rende de uitvoe­ring wordt terug­ge­val­len op de deskun­dige bege­lei­ding van het Bedrijfs­bu­reau.

Realisatie

Een andere disci­pline binnen de acti­vi­teit kennis­ont­wik­ke­ling van GW Leiding­tech­niek BV is Reali­sa­tie. Deze disci­pline is gespe­ci­a­li­seerd in het uitvoe­ren, beheren en het uitein­de­lijk onder­hou­den van zowel onder­grondse als boven­grondse infra­struc­tu­rele projec­ten. Tijdens de uitvoe­ring streeft GW Leiding­tech­niek BV door kunde, gestoeld op prak­tijk­er­va­ring en toepas­baar­heid, conti­nue naar vernieu­wing. De kracht van de orga­ni­sa­tie is om te blijven leren binnen projec­ten, zodat we in de toekomst met een nog beter resul­taat tegen een nog scher­pere kost­prijs aan te kunnen bieden.

Traineeship

Naast kennis­ont­wik­ke­ling in voor­be­rei­ding en uitvoe­ring is GW Leiding­tech­niek BV actief in ambi­ties, ruimte, persoon­lijke groei en ontwik­ke­ling van haar mede­wer­kers. Resul­ta­ten van een orga­ni­sa­tie zijn voor een groot deel afhan­ke­lijk van de enthou­si­aste inzet en kwali­tei­ten van haar mede­wer­kers. Voor het behou­den van goede resul­ta­ten in de toekomst, besteedt GW Leiding­tech­niek BV veel aandacht aan haar mede­wer­kers door middel van trai­nees­hip. Met het trai­nees­hip stimu­le­ren we mede­wer­kers om zich te ontwik­ke­len en te ontplooien. Naast oog hebben voor proble­men van de klant, bereid zijn mee te denken en hun handen uit de mouwen steken, is het ook belang­rijk om oplos­sin­gen aan te dragen op basis van kennis. De disci­pline trai­nees­hip faci­li­teert hierin met goede oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den, cursus­sen, management‐ en talent­de­vel­op­ment, team­buil­ding­pro­jec­ten en een geïn­te­greerd loop­baan­be­leid. Mede­wer­kers van GW Leiding­tech­niek BV kenmer­ken zich door klant­ge­richt­heid, open­heid, betrok­ken­heid, gevoel voor verant­woor­de­lijk­heid en weder­zijds respect. Dit komt de sfeer en cultuur binnen de orga­ni­sa­tie ten goede en maakt dat de markt­po­si­tie verder versterkt en het rende­ment verhoogd wordt.

Pin It on Pinterest