Kennisontwikkeling

GW Leiding­tech­niek BV geeft onder­steu­ning en advies bij innova­tieve contracten. Hiervoor leiden we onze medewer­kers op. In de uitvoe­ring van projecten richten we ons op het volle­dige traject, zoals het maken van ontwerpen, uitvoe­rings­te­ke­ningen, bestekken en de uitvoe­ring van Design & Construct contracten en ‑projecten in Bouwteamverband.

Het Bedrijfsbureau

Het Bedrijfs­bu­reau voorziet in het maken van bestekken, begro­tingen, bereke­ningen en tekeningen. Ook het verzorgen van vergun­ningen en overleg met bewoners, gemeenten, water­schappen, leiding‐ en kabel­be­heer­ders, openbaar vervoer bedrijven en hulpdien­sten worden door het Bedrijfs­bu­reau verzorgd. Ook gedurende de uitvoe­ring wordt terug­ge­vallen op de deskun­dige begelei­ding van het Bedrijfsbureau.

Realisatie

Een andere disci­pline binnen de activi­teit kennis­ont­wik­ke­ling van GW Leiding­tech­niek BV is Reali­satie. Deze disci­pline is gespe­ci­a­li­seerd in het uitvoeren, beheren en het uitein­de­lijk onder­houden van zowel onder­grondse als boven­grondse infra­struc­tu­rele projecten. Tijdens de uitvoe­ring streeft GW Leiding­tech­niek BV door kunde, gestoeld op praktijk­er­va­ring en toepas­baar­heid, continue naar vernieu­wing. De kracht van de organi­satie is om te blijven leren binnen projecten, zodat we in de toekomst met een nog beter resul­taat tegen een nog scher­pere kostprijs aan te kunnen bieden.

Traineeship

Naast kennis­ont­wik­ke­ling in voorbe­rei­ding en uitvoe­ring is GW Leiding­tech­niek BV actief in ambities, ruimte, persoon­lijke groei en ontwik­ke­ling van haar medewer­kers. Resul­taten van een organi­satie zijn voor een groot deel afhan­ke­lijk van de enthou­si­aste inzet en kwali­teiten van haar medewer­kers. Voor het behouden van goede resul­taten in de toekomst, besteedt GW Leiding­tech­niek BV veel aandacht aan haar medewer­kers door middel van traineeship. Met het traineeship stimu­leren we medewer­kers om zich te ontwik­kelen en te ontplooien. Naast oog hebben voor problemen van de klant, bereid zijn mee te denken en hun handen uit de mouwen steken, is het ook belang­rijk om oplos­singen aan te dragen op basis van kennis. De disci­pline traineeship facili­teert hierin met goede oplei­dings­mo­ge­lijk­heden, cursussen, management‐ en talent­de­vel­op­ment, teambuil­ding­pro­jecten en een geïnte­greerd loopbaan­be­leid. Medewer­kers van GW Leiding­tech­niek BV kenmerken zich door klant­ge­richt­heid, openheid, betrok­ken­heid, gevoel voor verant­woor­de­lijk­heid en weder­zijds respect. Dit komt de sfeer en cultuur binnen de organi­satie ten goede en maakt dat de markt­po­sitie verder versterkt en het rende­ment verhoogd wordt.

Pin It on Pinterest