Bovengrondse infra

Privacy Policy

Privacyverklaring van GW Leidingtechniek BV

In deze priva­cy­ver­kla­ring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoons­ge­ge­vens. We maken helder welke persoons­ge­ge­vens wij verza­me­len en voor welke doel­ein­den wij deze gebrui­ken. We leggen je ook uit hoe je jouw gege­vens kunt inzien, wijzi­gen of verwij­de­ren. We vinden het belang­rijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verkla­ring zorg­vul­dig te lezen.

Via ons reser­ve­rings­sys­teem worden priva­cy­ge­voe­lige gege­vens oftewel persoons­ge­ge­vens verwerkt. GW Leiding­tech­niek BV acht een zorg­vul­dige omgang met persoons­ge­ge­vens van groot belang. Persoon­lijke gege­vens worden door ons dan ook zorg­vul­dig verwerkt en bevei­ligd.

Bij onze verwer­king houden wij ons aan de eisen die de priva­cy­wet­ge­ving stelt. Dat bete­kent onder andere dat:

 • wij duide­lijk vermel­den met welke doel­ein­den wij persoons­ge­ge­vens verwer­ken. Dat doen wij via deze priva­cy­ver­kla­ring;
 • wij onze verza­me­ling van persoons­ge­ge­vens beper­ken tot alleen de persoons­ge­ge­vens die nodig zijn voor legi­tieme doel­ein­den;
 • wij u eerst vragen om uitdruk­ke­lijke toestem­ming om uw persoons­ge­ge­vens te verwer­ken in geval­len waarin uw toestem­ming is vereist;
 • wij passende bevei­li­gings­maat­re­ge­len nemen om uw persoons­ge­ge­vens te bescher­men en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoons­ge­ge­vens verwer­ken;
 • wij uw recht respec­te­ren om uw persoons­ge­ge­vens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corri­ge­ren of te verwij­de­ren.

GW Leiding­tech­niek BV is de verant­woor­de­lijke voor de gege­vens­ver­wer­king. In deze priva­cy­ver­kla­ring leggen wij uit welke persoons­ge­ge­vens wij verza­me­len en gebrui­ken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorg­vul­dig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebrui­ken van ons reser­ve­rings­sys­teem krijgen wij bepaalde gege­vens van u. Dat kunnen persoons­ge­ge­vens zijn. Wij bewaren en gebrui­ken uitslui­tend de persoons­ge­ge­vens die recht­streeks door u worden opge­ge­ven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duide­lijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwer­ken.

Wij gebrui­ken de volgende gege­vens voor de in deze priva­cy­ver­kla­ring genoemde doelen:

 • NAW gege­vens
 • Tele­foon­num­mer
 • Email­adres
 • Beta­lings­ge­ge­vens
 • IP‐adres

Afhandelen afspraken

Wanneer u bij ons een afspraak maakt, maken wij voor de afhan­de­ling daarvan gebruik van uw persoons­ge­ge­vens. Indien dat nodig is voor een goede afhan­de­ling kunnen wij uw persoons­ge­ge­vens ook aan derden verstrek­ken. Meer daar­over leest u verderop in deze priva­cy­ver­kla­ring.

Réclame

Wij kunnen u, naast de infor­ma­tie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe produc­ten en dien­sten:

 • per e‑mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via ons reser­ve­rings­sys­teem de moge­lijk­heid om vragen te stellen middels een contact­for­mu­lier, waarbij u gevraagd wordt diverse gege­vens in te vullen om uw vraag te behan­de­len. U kiest zelf welke gege­vens u daarbij verstrekt. De gege­vens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formu­lier of de inhoud van uw e‑mail nodig is voor de volle­dige beant­woor­ding en afhan­de­ling daarvan.

Wij bieden een nieuws­brief waarmee wij geïn­te­res­seer­den willen infor­me­ren over onze produc­ten en/of dien­sten. Iedere nieuws­brief bevat een link waarmee u zich kunt afmel­den. Uw e‑mailadres wordt auto­ma­tisch toege­voegd aan de lijst van abon­nees.

Cookies

Op ons inventaris‐ en lease­sys­teem wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn inge­scha­keld worden cookies geplaatst.

Wanneer u ons lease­sys­teem voor het eerst bezoekt, wordt er een mede­de­ling getoond waarin wij u uitleg­gen waarom wij cookies gebrui­ken. Uw verder gebruik van ons lease­sys­teem vatten wij op als toestem­ming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te scha­ke­len middels uw browser. Houd er wel reke­ning mee dat het moge­lijk is dat onze website dan niet meer opti­maal werkt.

Met derden die cookies plaat­sen hebben wij afspra­ken gemaakt over het gebruik van de cookies en appli­ca­ties. Toch hebben wij geen volle­dige controle op wat de aanbie­ders van deze appli­ca­ties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitle­zen. Voor meer infor­ma­tie over deze appli­ca­ties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de priva­cy­ver­kla­rin­gen van deze partijen (let op: deze kunnen regel­ma­tig wijzi­gen).

Google Analytics

Wij gebrui­ken Google Analy­tics om bij te houden hoe bezoe­kers ons reser­ve­rings­sys­teem gebrui­ken. Wij hebben een bewer­kers­over­een­komst met Google geslo­ten om afspra­ken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkre­gen Analy­tics infor­ma­tie te gebrui­ken voor andere Google dien­sten, tot slot laten wij de IP‐adressen anoni­mi­se­ren.

Beveiliging

Wij nemen bevei­li­gings­maat­re­ge­len om misbruik van en onge­au­to­ri­seerde toegang tot persoons­ge­ge­vens te beper­ken. In het bijzon­der nemen wij de volgende maat­re­ge­len:

 • Toegang tot persoons­ge­ge­vens wordt afge­schermd met een gebrui­kers­naam en wacht­woord
 • De gege­vens worden na ontvangst opge­sla­gen in een apart, afge­schermd systeem
 • Wij nemen fysieke maat­re­ge­len voor toegangs­be­scher­ming van de syste­men waarin persoons­ge­ge­vens opsla­gen zijn
 • Wij maken gebruik van bevei­ligde verbin­din­gen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle infor­ma­tie tussen u en onze website wordt afge­schermd wanneer u persoons­ge­ge­vens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvra­gin­gen van persoons­ge­ge­vens

Bewaartermijnen

De hier­bo­ven beschre­ven persoons­ge­ge­vens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw afspra­ken af te hande­len. Daarna bewaren wij gege­vens nog maxi­maal een jaar voor de beschre­ven statis­ti­sche doel­ein­den. De gege­vens worden vervol­gens gewist, tenzij er een wette­lijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaar­plicht van zeven jaar voor betaal­ge­ge­vens).

Websites van derden

Deze priva­cy­ver­kla­ring is niet van toepas­sing op websi­tes van derden die door middel van links met ons reser­ve­rings­sys­teem zijn verbon­den. Wij kunnen niet garan­de­ren dat deze derden op een betrouw­bare of veilige manier met uw persoons­ge­ge­vens omgaan. Wij raden u aan de priva­cy­ver­kla­ring van deze websi­tes te lezen alvo­rens van deze websi­tes gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behou­den ons het recht voor om wijzi­gin­gen aan te brengen in deze priva­cy­ver­kla­ring. Het verdient aanbe­ve­ling om deze priva­cy­ver­kla­ring gere­geld te raad­ple­gen, zodat u van deze wijzi­gin­gen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons priva­cy­be­leid of vragen omtrent inzage en wijzi­gin­gen in (of verwij­de­ring van) uw persoons­ge­ge­vens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onder­staande gege­vens.

U kunt ons ook een verzoek toestu­ren om deze gege­vens in te zien, te wijzi­gen of te verwij­de­ren. Ook kunt u een verzoek indie­nen om een gege­vens­ex­port op te vragen voor gege­vens die wij met uw toestem­ming gebrui­ken, of gemo­ti­veerd aange­ven dat u de verwer­king van persoons­ge­ge­vens door ons wil laten beper­ken.

Om misbruik te voor­ko­men kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te iden­ti­fi­ce­ren. Wanneer het gaat om inzage in persoons­ge­ge­vens gekop­peld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instel­lin­gen van uw browser. Indien de gege­vens niet kloppen, kunt u ons verzoe­ken om de gege­vens te wijzi­gen of te laten verwij­de­ren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuur­lijk helpen wij u graag verder als u klach­ten heeft over de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens. Op grond van de priva­cy­wet­ge­ving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Auto­ri­teit Persoons­ge­ge­vens tegen deze verwer­kin­gen van persoons­ge­ge­vens. U kunt hier­voor contact opnemen met de Auto­ri­teit Persoons­ge­ge­vens.

Contactgegevens

GW Leiding­tech­niek BV
Schoo­tense Dreef 7
5708 HZ Helmond

info@​gwleidingtechniek.​nl

Pin It on Pinterest