Bovengrondse infra

Bovengrondse infrastuctuur

GW Leiding­tech­niek BV is gespe­ci­a­li­seerd in het ontwerp, de uitvoe­ring en de nazorg van civiel­tech­ni­sche projecten op het gebied van boven­grondse infra­struc­tuur. De werkzaam­heden worden uitge­voerd op basis van design & construct, turn‐key, PPS, bouwteam, enginee­ring, construct, DBM, DBFM en soort­ge­lijke contracten.

Grondwerken

Grond­werk is een belang­rijke pijler in de boven­grondse infra­struc­tuur. GW Leiding­tech­niek BV is vaak betrokken bij de aanleg van bouwputten en boven­grondse infra­pro­jecten. De filosofie hierbij is om zoveel mogelijk werk zelf uit te voeren en zo weinig mogelijk uit te besteden. GW Leiding­tech­niek BV beschikt immers over speci­a­lis­tisch materieel met gekwa­li­fi­ceerde mensen. Door een slimme aanpak te combi­neren met hoge produc­ties ontstaat een goed resul­taat tegen een scherpe kostprijs. Een juiste water­huis­hou­ding en een goed logis­tiek plan zijn belang­rijke elementen. Elk project kent zijn speci­fieke aandachts­punten. Innovatie is dan ook een belang­rijk element binnen deze activi­teit zodat er altijd een maatwerk­op­los­sing gerea­li­seerd kan worden.

Cultuurtechnische grondwerken

Op cultuur­tech­nisch vlak is GW Leiding­tech­niek BV actief in het advies, het ontwerp en de uitvoe­ring van openbaar groen, openbare parken, recre­a­tie­parken, tuinen en de openbare ruimten rondom woningen, kantoren en scholen. Deze exper­tise wordt binnen de organi­satie gebun­deld op de afdeling Kennis­ont­wik­ke­ling; onder­deel van het Bedrijfsbureau.

GW Leiding­tech­niek BV richt zich ook op het advies, het ontwerp en de uitvoe­ring van alle soorten buiten­sport­ac­com­mo­da­ties, zoals natuur­gras­sport­velden en kunst­gras­velden. Ook de diverse facili­teiten, zoals kleine utili­teits­bouw, berege­nings­in­stal­la­ties, straat­werk, buffers, hekwerken, drainage en terrein­ver­lich­ting kunnen door GW Leiding­tech­niek BV verzorgd worden.

Opdracht­ge­vers zijn onder andere:

 • gemeenten
 • woning­bouw­cor­po­ra­ties
 • bedrijven
 • instel­lingen
 • project­ont­wik­ke­laars
 • sport­ver­e­ni­gingen
 • parti­cu­lieren
 • golfbaanei­ge­naren en ‑exploi­tanten

Beton‐ en Waterbouw

Een andere disci­pline binnen de boven­grondse infra is beton‐ en water­bouw. GW Leiding­tech­niek BV is, met in achtne­ming van geldende kwaliteits‐ en veilig­heids­eisen, in staat talrijke beton‐ en water­bouw­werk­zaam­heden uit te voeren; van ontwerp tot eindop­le­ve­ring. Mede gezien haar ervaring met detail­le­ring van bekis­tings­con­struc­ties en het ontwik­kelen en uitwerken van hulpcon­struc­ties en alter­na­tieven, beschikt GW Leiding­tech­niek BV over een goede reputatie binnen de sector.

Wij zijn gespe­ci­a­li­zeerd in o.a. het ontwerpen en uitvoeren van:

 • civiele werken
 • utili­teits­werken
 • kunst­werken
 • beton­werken
 • water­werken
 • droge water­werken

Voorbeelden hiervan zijn:

 • funde­ringen
 • geluids­schermen
 • tunnels
 • kleine bouwcon­struc­ties
 • zuive­ringen
 • gemalen
 • kelders
 • kademuren
 • stapel­muren
 • duikers
 • zinkers
 • buffers / vijvers
 • folie­be­kle­dingen
 • renovatie
 • verbou­wingen

Wegenbouw

Naast het uitvoeren van grond­werk is de aanleg van de wegcon­structie een logisch vervolg. De wegen­bouw­ac­ti­vi­teiten van GW Leiding­tech­niek BV strekken zich dan ook uit van het aanleggen, recon­stru­eren en onder­houden van wegen, (lucht)havens, bedrijfs‐ en industrie­ter­reinen, sport‐ en recre­a­tie­parken tot en met het aanleggen van fiets­paden, wandel­paden, semi‐verhardingen, plant­soenen, water­huis­hou­ding en cultuur­tech­ni­sche werken. GW Leiding­tech­niek BV beschikt over een compleet pakket van dienst­ver­le­ning voor enginee­ring, aanleg en onder­houd van: funde­rings­con­struc­ties, open en gesloten verhar­dingen, asfalt­con­struc­ties, sierbe­stra­tingen, vloei­stof­dichte bestra­tingen of verhar­dingen, opper­vlak­te­be­han­de­lingen, binnen­ste­de­lijke herin­rich­ting, bouw‐ en woonrijp maken en openbare verlichting.

Pin It on Pinterest

Share This