Bovengrondse infra

Bovengrondse infrastuctuur

GW Leiding­tech­niek BV is gespe­ci­a­li­seerd in het ontwerp, de uitvoe­ring en de nazorg van civiel­tech­ni­sche projec­ten op het gebied van boven­grondse infra­struc­tuur. De werk­zaam­he­den worden uitge­voerd op basis van design & construct, turn‐key, PPS, bouw­team, engi­nee­ring, construct, DBM, DBFM en soort­ge­lijke contrac­ten.

Grondwerken

Grond­werk is een belang­rijke pijler in de boven­grondse infra­struc­tuur. GW Leiding­tech­niek BV is vaak betrok­ken bij de aanleg van bouw­put­ten en boven­grondse infra­pro­jec­ten. De filo­so­fie hierbij is om zoveel moge­lijk werk zelf uit te voeren en zo weinig moge­lijk uit te beste­den. GW Leiding­tech­niek BV beschikt immers over speci­a­lis­tisch mate­ri­eel met gekwa­li­fi­ceerde mensen. Door een slimme aanpak te combi­ne­ren met hoge produc­ties ontstaat een goed resul­taat tegen een scherpe kost­prijs. Een juiste water­huis­hou­ding en een goed logis­tiek plan zijn belang­rijke elemen­ten. Elk project kent zijn speci­fieke aandachts­pun­ten. Inno­va­tie is dan ook een belang­rijk element binnen deze acti­vi­teit zodat er altijd een maat­werk­op­los­sing gere­a­li­seerd kan worden.

Cultuurtechnische grondwerken

Op cultuur­tech­nisch vlak is GW Leiding­tech­niek BV actief in het advies, het ontwerp en de uitvoe­ring van open­baar groen, open­bare parken, recre­a­tie­par­ken, tuinen en de open­bare ruimten rondom wonin­gen, kanto­ren en scholen. Deze exper­tise wordt binnen de orga­ni­sa­tie gebun­deld op de afde­ling Kennis­ont­wik­ke­ling; onder­deel van het Bedrijfs­bu­reau.

GW Leiding­tech­niek BV richt zich ook op het advies, het ontwerp en de uitvoe­ring van alle soorten buiten­sport­ac­com­mo­da­ties, zoals natuur­gras­sport­vel­den en kunst­gras­vel­den. Ook de diverse faci­li­tei­ten, zoals kleine utili­teits­bouw, bere­ge­nings­in­stal­la­ties, straat­werk, buffers, hekwer­ken, drai­nage en terrein­ver­lich­ting kunnen door GW Leiding­tech­niek BV verzorgd worden.

Opdracht­ge­vers zijn onder andere:

 • gemeen­ten
 • woning­bouw­cor­po­ra­ties
 • bedrij­ven
 • instel­lin­gen
 • project­ont­wik­ke­laars
 • sport­ver­e­ni­gin­gen
 • parti­cu­lie­ren
 • golf­baanei­ge­na­ren en ‑exploi­tan­ten

Beton‐ en Waterbouw

Een andere disci­pline binnen de boven­grondse infra is beton‐ en water­bouw. GW Leiding­tech­niek BV is, met in acht­ne­ming van geldende kwaliteits‐ en veilig­heids­ei­sen, in staat talrijke beton‐ en water­bouw­werk­zaam­he­den uit te voeren; van ontwerp tot eind­op­le­ve­ring. Mede gezien haar erva­ring met detail­le­ring van bekis­tings­con­struc­ties en het ontwik­ke­len en uitwer­ken van hulp­con­struc­ties en alter­na­tie­ven, beschikt GW Leiding­tech­niek BV over een goede repu­ta­tie binnen de sector.

Wij zijn gespe­ci­a­li­zeerd in o.a. het ontwer­pen en uitvoe­ren van:

 • civiele werken
 • utili­teits­wer­ken
 • kunst­wer­ken
 • beton­wer­ken
 • water­wer­ken
 • droge water­wer­ken

Voor­beel­den hiervan zijn:

 • funde­rin­gen
 • geluids­scher­men
 • tunnels
 • kleine bouw­con­struc­ties
 • zuive­rin­gen
 • gemalen
 • kelders
 • kade­mu­ren
 • stapel­mu­ren
 • duikers
 • zinkers
 • buffers / vijvers
 • folie­be­kle­din­gen
 • reno­va­tie
 • verbou­win­gen

Wegenbouw

Naast het uitvoe­ren van grond­werk is de aanleg van de wegcon­struc­tie een logisch vervolg. De wegen­bouw­ac­ti­vi­tei­ten van GW Leiding­tech­niek BV strek­ken zich dan ook uit van het aanleg­gen, recon­stru­e­ren en onder­hou­den van wegen, (lucht)havens, bedrijfs‐ en indu­strie­ter­rei­nen, sport‐ en recre­a­tie­par­ken tot en met het aanleg­gen van fiets­pa­den, wandel­pa­den, semi‐verhardingen, plant­soe­nen, water­huis­hou­ding en cultuur­tech­ni­sche werken. GW Leiding­tech­niek BV beschikt over een compleet pakket van dienst­ver­le­ning voor engi­nee­ring, aanleg en onder­houd van: funde­rings­con­struc­ties, open en geslo­ten verhar­din­gen, asfalt­con­struc­ties, sier­be­stra­tin­gen, vloei­stof­dichte bestra­tin­gen of verhar­din­gen, opper­vlak­te­be­han­de­lin­gen, binnen­ste­de­lijke herin­rich­ting, bouw‐ en woon­rijp maken en open­bare verlich­ting.

Pin It on Pinterest

Share This