Bovengrondse infra

Actueel

Succesvolle voltooiing bij gemaal De Poel

Succesvolle voltooiing bij gemaal De Poel

GW Leiding­tech­niek BV heeft met succes de monta­ge­werk­zaam­he­den voor gemaal De Poel voltooid, in opdracht van Eterno Water Solu­ti­ons. Het bedrijf instal­leerde twee stalen pers­lei­din­gen DN 1.200, die van belang zijn voor het nieuw te bouwen pomp­ge­bouw en de uitstroom­voor­zie­ning van het toekom­stige pomp­ge­maal De Poel in ’s Heer Abts­kerke, Zeeland.

RWZI Bath staat even stil

RWZI Bath staat even stil

De influ­ent­lei­ding en het hoofd­ver­deel­werk bij RWZI Bath zijn aan vervan­ging toe. In opdracht van Brabantse Delta gaat GW Leiding­tech­niek BV hiermee aan de slag door het plaat­sen van GVK buizen in de leiding en het hoofd­ver­deel­werk.

GW Leidingtechniek BV: de aannemer voor bluswatersystemen

GW Leidingtechniek BV: de aannemer voor bluswatersystemen

Bij GW Leiding­tech­niek zijn we gespe­ci­a­li­seerd in de aanleg van leidin­gen die te maken hebben met water. Naast afval‐ en drink­wa­ter heeft de orga­ni­sa­tie zich sinds een aantal jaar zich gecer­ti­fi­ceerd in het leveren en monte­ren van veilig brand­wa­ter­sys­te­men en pomp­put­ten.

Leidingrenovatie van Westerhoven tot Waalre

Leidingrenovatie van Westerhoven tot Waalre

In opdracht van Water­schap de Dommel wordt van oktober 2022 tot en met maart 2023 het trans­por­tri­ool gere­no­veerd op drie loca­ties tussen Wester­ho­ven en Waalre. GW Leiding­tech­niek BV werkt voor dit project in opdracht van hoofd­aan­ne­mer Aars­leff Leidingre­no­va­tie BV.

Groots presteren met een relatief klein team

Groots presteren met een relatief klein team

Artikel versche­nen in vakblad OTAR nr. 5 (2022) | GW Leiding­tech­niek BV uit Helmond weet door inno­va­tie, kennis en erva­ring ieder drink‐ en afval­wa­ter­pro­ject tot een succes te reali­se­ren. De orga­ni­sa­tie is gespe­ci­a­li­seerd in het ontwerp, de uitvoe­ring en de nazorg van drinkwater‐ en afval­wa­ter­lei­din­gen en de daarbij beho­rende faci­li­tei­ten.

Intensieve samenwerking met WBL voor het versnellen van duurzaamheidsdoelen

Intensieve samenwerking met WBL voor het versnellen van duurzaamheidsdoelen

Afval­wa­ter­zui­ve­raar Water­schaps­be­drijf Limburg (WBL) is gestart met een acht­ja­rige samen­wer­king met nieuwe contract­part­ners voor de vernieu­wing en groot onder­houds­werk van Limburgse afval­wa­ter­zui­ve­rings­ings­in­stal­la­ties, leidin­gen­net­werk en riool­ge­ma­len. GW Leiding­tech­niek BV is de komende jaren verant­woor­de­lijk voor het onder­houd aan de riool­ge­ma­len én het leiding­werk van WBL.

Pin It on Pinterest