Bovengrondse infra

Actueel

Succesvolle afsluiting van pilot Riothermie systeem ERT

Succesvolle afsluiting van pilot Riothermie systeem ERT

GW Leiding­tech­niek BV en gemeente Rotter­dam zijn trots om te melden dat de pilot van het Riother­mie systeem ERT (Energy Reco­very Tube) succe­vol is afge­rond. Eerder vertel­den we al over de nieuwe tech­no­lo­gie die we samen hebben ontwik­keld, waarbij warmte uit afval­wa­ter wordt gehaald.

GW Leidingtechniek BV emissiearm aan de slag voor WBL

GW Leidingtechniek BV emissiearm aan de slag voor WBL

In opdracht van Water­schaps­be­drijf Limburg (WBL) gaat GW Leiding­tech­niek BV bij Nieuw‐Bergen in bouw­team­verband een bestaande AC‐leiding amove­ren
en een nieuwe afval­wa­ter­lei­ding aanleg­gen. Het project bevindt zich in de uiter­waar­den van de Maas ter hoogte van Natura 2000‐gebied De Maas­dui­nen, waar de dijk wordt verhoogd in verband met het Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gramma. Reden om te kiezen voor een emis­sie­arme aanpak.

GW Leidingtechniek BV zet in op duurzaamheid met DuSpot

GW Leiding­tech­niek BV heeft een nieuwe stap gezet in haar streven naar duur­zaam­heid door gebruik te maken van DuSpot. Deze inno­va­tieve matchingstool, ontwor­pen voor de bouw­sec­tor, maakt het moge­lijk vrij­ko­mende bouw­ma­te­ri­a­len eenvou­dig te delen en herge­brui­ken.

Raamovereenkomst met Vitens getekend

Raamovereenkomst met Vitens getekend

GW Leiding­tech­niek BV gaat als partner van ADS Groep voor de komende 4 tot 8 jaar voor Vitens aan de slag voor projec­ten gericht op werk­tuig­bouw­kunde en terrein­lei­din­gen.

Succesvolle voltooiing bij gemaal De Poel

Succesvolle voltooiing bij gemaal De Poel

GW Leiding­tech­niek BV heeft met succes de monta­ge­werk­zaam­he­den voor gemaal De Poel voltooid, in opdracht van Eterno Water Solu­ti­ons. Het bedrijf instal­leerde twee stalen pers­lei­din­gen DN 1.200, die van belang zijn voor het nieuw te bouwen pomp­ge­bouw en de uitstroom­voor­zie­ning van het toekom­stige pomp­ge­maal De Poel in ’s Heer Abts­kerke, Zeeland.

RWZI Bath staat even stil

RWZI Bath staat even stil

De influ­ent­lei­ding en het hoofd­ver­deel­werk bij RWZI Bath zijn aan vervan­ging toe. In opdracht van Brabantse Delta gaat GW Leiding­tech­niek BV hiermee aan de slag door het plaat­sen van GVK buizen in de leiding en het hoofd­ver­deel­werk.

Pin It on Pinterest