Bovengrondse infra

Actueel

Verleggen rioolleiding en drinkwaterleiding in Cuijk

Verleggen rioolleiding en drinkwaterleiding in Cuijk

In opdracht van gemeente Cuijk heeft GW Leiding­tech­niek BV in januari 2022 een persriool‐ en drink­wa­ter­lei­ding over onge­veer 100 meter verlegd. Vanwege nieuw­bouw­plan­nen in gemeente Cuijk moesten deze twee leidin­gen worden verlegd.

Even voorstellen – Barbara de Bruijn

Even voorstellen – Barbara de Bruijn

Iedere ochtend start ik met een rondje over de afde­ling en zorg ik voor een kopje koffie voor de collega’s. Voor mij een kleine moeite en zo kan ik ieder­een een goede­mor­gen wensen. Na mijn vakan­tie kreeg ik te horen dat ze dit gemist hadden. Dat is natuur­lijk fijn om te horen!

Werken in een besloten ruimte in Maasnielderbeek

Werken in een besloten ruimte in Maasnielderbeek

In opdracht van gemeente Roer­mond heeft GW Leiding­tech­niek BV de over­klui­zing van de Maasniel­der­beek gere­no­veerd. Voor het uitvoe­ren van de werk­zaam­he­den werd gekozen voor zowel open ontgra­ving als het werken een beslo­ten ruimte – via de over­klui­zing zelf.

Verdubbeling persleiding AWP 2.0 Brabantse Delta

Verdubbeling persleiding AWP 2.0 Brabantse Delta

Water­schap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan de reno­va­tie / vernieu­wing van de afval­wa­ter­pers­lei­ding (AWP). Bekijk de inte­res­sante video over de verdub­be­ling van de pers­lei­ding.

Economische rioolomlegging en ‑verzwaring

Economische rioolomlegging en ‑verzwaring

Het tracé van de nieuwe N69 raakt een tweetal bestaande riool­wa­ter­lei­din­gen van Water­schap De Dommel uit de jaren zeventig.Onderdeel van de opdracht van Boska­lis was om een gedeelte ervan te verleg­gen en te verduur­za­men. GW Leiding­tech­niek bedacht al tijdens de tender een econo­misch alter­na­tief op het initi­ële programma van eisen.

Nieuwste aanboortechniek op DIO Innovatiemarkt

Nieuwste aanboortechniek op DIO Innovatiemarkt

Inno­ve­ren kan je leren! Vandaag presen­teert GW Leiding­tech­niek het nieuw­ste speci­a­lisme: aanboor­tech­nie­ken onder druk voor grote diame­ters. Deze in eigen beheer ontwik­kelde tech­niek laten je de diverse moge­lijk­he­den en toepas­sin­gen van het aanbo­ren onder druk zien.

GW Leidingtechniek op DIO Innovatiemarkt

GW Leidingtechniek op DIO Innovatiemarkt

Op 8 septem­ber vindt de DIO Inno­va­tie­markt plaats. Deze inno­va­tie­markt wordt geor­ga­ni­seerd voor én door de infra­bran­che. GW Leiding­tech­niek mag daar natuur­lijk niet ontbre­ken!

Pin It on Pinterest