Materieel beheer

Materieelbeheer

Vanuit de disci­pli­nes onder­houd, opslag en trans­port zorgt Mate­ri­eel­be­heer voor volle­dige onder­steu­ning aan alle acti­vi­tei­ten binnen GW Leiding­tech­niek BV en haar opdracht­ge­vers. Het is een ISO 9001 / VCA** gecer­ti­fi­ceerde dienst met een omvang­rijk mate­ri­eel­pak­ket en een uitge­breide dienst­ver­le­ning rich­ting onze opdracht­ge­vers.

Onderhoud: keuren en kalibreren

Zowel in het maga­zijn, op het buiten­ter­rein als op locatie wordt het mate­ri­eel onder­hou­den en gere­pa­reerd. Om de voort­gang van het project te kunnen waar­bor­gen, kan GW Leiding­tech­niek BV altijd terug­val­len op vakbe­kwame, ervaren en goed opge­leide onderhouds‐ en servi­ce­mon­teurs. De keurin­gen worden uitge­voerd op basis van NEN 3140 norm. De elek­tri­sche en werk­tuig­bouw­kun­dige instal­la­ties worden volgens de geldende eisen geïn­spec­teerd en gekeurd. De kwali­teit van de mate­ri­eel­stuk­ken, gereed­schap­pen en mate­ri­eel­be­heer is gewaar­borgd door het ISO 9001/VCA**-certificaat. De mate­ri­eel­stuk­ken voldoen aan de in Neder­land geldende wette­lijke eisen van normen en (veiligheids)voorschriften.

Opslag

Onze afde­ling Mate­ri­eel­be­heer beschikt over een breed en diep assor­ti­ment aan mate­ri­aal en mate­ri­eel. GW Leiding­tech­niek BV heeft voldoende opslag‐ en over­slag­ca­pa­ci­teit in haar maga­zijn en op het buiten­ter­rein (in Helmond). Verbruiks­ma­te­ri­aal is voldoende aanwe­zig, zodat storings‐ en cala­mi­tei­ten­dien­sten naar behoren kunnen func­ti­o­ne­ren. Ook beschikt GW Leiding­tech­niek BV over midde­len om opslag en over­slag snel, veilig en vakkun­dig te verzor­gen en uitvoe­ren door haar ervaren mede­wer­kers. De distri­bu­tie van mate­ri­aal en mate­ri­eel binnen het werk­ge­bied verloopt snel en daad­krach­tig.

Kwalitatief en veilig

Onze afde­ling Mate­ri­eel­be­heer zorgt ervoor dat gebruikte machi­nes en gereed­schap­pen tijdens onze acti­vi­tei­ten op ieder moment aan de zwaar­ste kwali­teits­ei­sen voldoen. Mate­ri­eel waar men op kan vertrou­wen, zodat de mede­wer­kers ter plaatse altijd werken met kwali­ta­tief goed appa­ra­tuur en op een veilige werk­plek. In overleg verzorgt GW Leiding­tech­niek BV ook het trans­port van het mate­ri­eel voor onze opdracht­ge­vers. Hier maken we vooraf goede afspra­ken over met elkaar.

Stan van Vijfeijken

Mate­ri­eel­be­heer­der & Finan­ci­ële admi­ni­stra­tie

Recente Projec­ten

Pin It on Pinterest

Share This