Materieel beheer

Materieelbeheer

Vanuit de disci­plines onder­houd, opslag en trans­port zorgt Materi­eel­be­heer voor volle­dige onder­steu­ning aan alle activi­teiten binnen GW Leiding­tech­niek BV en haar opdracht­ge­vers. Het is een ISO 9001 / VCA** gecer­ti­fi­ceerde dienst met een omvang­rijk materi­eel­pakket en een uitge­breide dienst­ver­le­ning richting onze opdrachtgevers.

Onderhoud: keuren en kalibreren

Zowel in het magazijn, op het buiten­ter­rein als op locatie wordt het materieel onder­houden en gerepa­reerd. Om de voort­gang van het project te kunnen waarborgen, kan GW Leiding­tech­niek BV altijd terug­vallen op vakbe­kwame, ervaren en goed opgeleide onderhouds‐ en servi­ce­mon­teurs. De keuringen worden uitge­voerd op basis van NEN 3140 norm. De elektri­sche en werktuig­bouw­kun­dige instal­la­ties worden volgens de geldende eisen geïnspec­teerd en gekeurd. De kwali­teit van de materi­eel­stukken, gereed­schappen en materi­eel­be­heer is gewaar­borgd door het ISO 9001/VCA**-certificaat. De materi­eel­stukken voldoen aan de in Neder­land geldende wette­lijke eisen van normen en (veiligheids)voorschriften.

Opslag

Onze afdeling Materi­eel­be­heer beschikt over een breed en diep assor­ti­ment aan materiaal en materieel. GW Leiding­tech­niek BV heeft voldoende opslag‐ en overslag­ca­pa­ci­teit in haar magazijn en op het buiten­ter­rein (in Helmond). Verbruiks­ma­te­riaal is voldoende aanwezig, zodat storings‐ en calami­tei­ten­dien­sten naar behoren kunnen functi­o­neren. Ook beschikt GW Leiding­tech­niek BV over middelen om opslag en overslag snel, veilig en vakkundig te verzorgen en uitvoeren door haar ervaren medewer­kers. De distri­butie van materiaal en materieel binnen het werkge­bied verloopt snel en daadkrachtig.

Kwalitatief en veilig

Onze afdeling Materi­eel­be­heer zorgt ervoor dat gebruikte machines en gereed­schappen tijdens onze activi­teiten op ieder moment aan de zwaarste kwali­teits­eisen voldoen. Materieel waar men op kan vertrouwen, zodat de medewer­kers ter plaatse altijd werken met kwali­ta­tief goed appara­tuur en op een veilige werkplek. In overleg verzorgt GW Leiding­tech­niek BV ook het trans­port van het materieel voor onze opdracht­ge­vers. Hier maken we vooraf goede afspraken over met elkaar.

Stan van Vijfeijken

Materi­eel­be­heerder & Finan­ciële administratie

Recente Projecten

Pin It on Pinterest

Share This