Ondergrondse infra

Bluswatervoorziening en Blussystemen

Een goed en veilig brand­wa­ter­sys­teem is dan echt een must voor grote bedrijfs­pan­den en bedrij­ven­ter­rei­nen. GW Leiding­tech­niek BV is in Zuid‐Nederland de aanne­mer voor leve­ring, montage en het onder­houd van blus­wa­ter­sys­te­men.

De behoefte aan goede brand­be­vei­li­ging is in de afge­lo­pen jaren alleen maar toege­no­men. De bouw van grotere gebou­wen, zoals maga­zij­nen en distri­bu­tie­cen­tra, verho­gen het risico en schade bij brand. Bedrij­ven willen daar­naast bewus­ter omgaan met grond­stof­fen en het drink­wa­ter­net niet langer inzet­ten voor blus­wa­ter. Een goed en veilig brand­wa­ter­sys­teem is dan echt een must voor grote bedrijfs­pan­den en bedrij­ven­ter­rei­nen. GW Leiding­tech­niek BV is in Zuid‐Nederland de aanne­mer voor leve­ring, montage en het onder­houd van blus­wa­ter­sys­te­men.

Brandveiligheid: blusleidingen en blussystemen

Blus­wa­ter zorgt ervoor dat in geval van een brand snel en adequaat kan worden inge­gre­pen om mensen, eigen­dom­men en bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten te bescher­men. GW Leiding­tech­niek BV begrijpt het belang van een betrouw­bare blus­wa­ter­voor­zie­ning en is gecer­ti­fi­ceerd in het aanleg­gen van blus­wa­ter­lei­din­gen met afslui­ters en brand­kra­nen. We bieden hoog­waar­dig leiding­werk en blus­sys­te­men die voldoen aan de hoogste normen voor brand­be­vei­li­ging. Daar­naast hebben wij vakspe­ci­a­lis­ten in huis voor het ontwer­pen, instal­le­ren en onder­hou­den van blus­lei­din­gen en blus­sys­te­men, speci­fiek afge­stemd op de behoef­ten van hun klanten.

CIBV gecertificeerd toeleverancier van VBB‐systemen

GW Leiding­tech­niek is trots op hun CIBV‐certificering voor het aanleg­gen en instal­le­ren van blus­wa­ter­sys­te­men. Dit certi­fi­caat is een erken­ning van hun toewij­ding aan kwali­teit en veilig­heid op het gebied van brand­be­vei­li­ging. Het bete­kent dat we voldoen aan de streng­ste normen en richt­lij­nen, waar­door klanten kunnen rekenen op betrouw­bare en effec­tieve blus­op­los­sin­gen. Daarbij is GW Leiding­tech­niek BV ook een gecer­ti­fi­ceerde leve­ran­cier van VBB‐systemen (Vast Brand­be­heer­sing en Brand­blus­sys­te­men). Dit stelt ons in staat om uitge­breide brand­be­vei­li­gings­op­los­sin­gen te bieden die verder gaan dan alleen blus­wa­ter. We kunnen op maat gemaakte VBB‐systemen ontwer­pen en instal­le­ren om de veilig­heid van gebou­wen en faci­li­tei­ten te verbe­te­ren.

Referentieprojecten bluswatersysteem

Als orga­ni­sa­tie zijn wij trots op de aanleg van een veilig blus­wa­ter­sys­teem naast het spoor­vi­a­duct aan de Theems­weg in Rotter­dam. In opdracht vanuit bouw­com­bi­na­tie SaVe is een blus­lei­ding langs het nieuwe spoor­vi­a­duct gere­a­li­seerd. Dit project had een lengte van ruim 3 km onder­grondse GVK leiding. Naast de aanleg van de blus­wa­ter­lei­ding zijn ook de bronnen en afna­me­pun­ten voor de brand­weer aange­legd. Daar­naast heeft GW Leiding­tech­niek BV een volle­dig indu­strie­ter­rein in Almelo voor­zien van een blus­in­stal­la­tie inclu­sief de sprink­ler­in­stal­la­ties van alle aanwe­zige gebou­wen.

Betrouwbare partner in bluswatervoorziening

GW Leiding­tech­niek is uw betrouw­bare partner voor alles wat met brand­be­vei­li­ging te maken heeft. Met hun exper­tise in blus­wa­ter­voor­zie­nin­gen, blus­sys­te­men en VBB‐systemen bieden ze hoog­waar­dige oplos­sin­gen die de veilig­heid van mensen en eigen­dom­men waar­bor­gen. Als CIBV‐gecertificeerd bedrijf staan ze garant voor kwali­teit en betrouw­baar­heid. Vertrouw op GW Leiding­tech­niek om uw brand­vei­lig­heid naar een hoger niveau te tillen.

Op zoek naar een gecer­ti­fi­ceerde aanne­mer voor uw blus­wa­ter­voor­zie­ning? Of weten wat GW Leiding­tech­niek BV kan bete­ke­nen voor de brand­vei­lig­heid voor uw bedrijfs­pand? Neem dan contact op via info@​gwleidingtechniek.​nl of bel voor een afspraak: 0492 579 640.

Harm van Ganzenwinkel

Direc­teur GW Leiding­tech­niek BV

Wil je meer weten over onze projec­ten en acti­vi­tei­ten voor blus­wa­ter­sys­te­men? Neem gerust contact met mij op!

Pin It on Pinterest