Bovengrondse infra

Succesvolle voltooiing bij gemaal De Poel

7 decem­ber 2023

Persleiding Gemaal De Poel

GW Leiding­tech­niek BV heeft met succes de monta­ge­werk­zaam­he­den voor gemaal De Poel voltooid, in opdracht van Eterno Water Solu­ti­ons. Het bedrijf instal­leerde twee stalen pers­lei­din­gen DN 1.200, die van belang zijn voor het nieuw te bouwen pomp­ge­bouw en de uitstroom­voor­zie­ning van het toekom­stige pomp­ge­maal De Poel in ’s Heer Abts­kerke, Zeeland.

In goede samen­wer­king met Van Boekel Bouw en Infra heeft GW Leiding­tech­niek BV de twee stalen leidin­gen, elk met een gewicht van onge­veer 10 ton per deel, deskun­dig inge­he­sen en met flens­ver­bin­din­gen aan elkaar gemon­teerd. Het opmer­ke­lijke aan deze instal­la­tie was de plaat­sing tussen twee reeds inge­storte muur­stuk­ken. Uitein­de­lijk werden de pers­lei­din­gen afge­slo­ten met een speci­aal ontwor­pen sluit­ver­bin­ding, die werd toege­past om tole­ran­ties op te vangen en een opti­male aanslui­ting te waar­bor­gen. De stalen leiding­de­len, met een wand­dikte van 20 mm, kregen alle­maal een hoog­waar­dige coating voor een gega­ran­deerd lange levens­duur.

Met deze succes­volle afron­ding laat niet alleen vakman­schap zien, maar bewijst ook dat we complexe projec­ten in samen­wer­king met andere partijen tot een goed einde weten te brengen. Dit project bena­drukt de tech­ni­sche bekwaam­heid en toewij­ding van GW Leiding­tech­niek BV in de sector.

Pin It on Pinterest

Share This