Materieel beheer

Bedrijfsbureau

Het Bedrijfs­bu­reau voor­ziet in het maken van bestek­ken, begro­tin­gen, bere­ke­nin­gen en teke­nin­gen
Ook het verzor­gen van vergun­nin­gen en overleg met bewo­ners, gemeen­ten, water­schap­pen, leiding‐ en kabel­be­heer­ders, open­baar vervoer bedrij­ven en hulp­dien­sten worden door het Bedrijfs­bu­reau verzorgd. Ook gedu­rende de uitvoe­ring wordt terug­ge­val­len op de deskun­dige bege­lei­ding van het Bedrijfs­bu­reau.

Pin It on Pinterest

Share This