Bovengrondse infra

Sport‐ en recreatie

GW Leiding­tech­niek BV is gespe­ci­a­li­seerd in het advies, het ontwerp en de uitvoe­ring van alle soorten buiten­sport­ac­com­mo­da­ties zoals natuur­gras­sport­vel­den en kunst­gras­vel­den

GW Leiding­tech­niek BV is gespe­ci­a­li­seerd in het advies, het ontwerp en de uitvoe­ring van alle soorten buiten­sport­ac­com­mo­da­ties zoals natuur­gras­sport­vel­den en kunst­gras­vel­den. Ook de diverse faci­li­tei­ten, zoals kleine utili­teits­bouw, bere­ge­nings­in­stal­la­ties, straat­werk, buffers, hekwer­ken, drai­nage en terrein­ver­lich­ting kunnen door GW Leiding­tech­niek BV verzorgd worden. Op cultuur­tech­nisch vlak is de orga­ni­sa­tie actief in het advies, het ontwerp en de uitvoe­ring van open­baar groen, open­bare parken, recre­a­tie­par­ken, tuinen en de open­bare ruimten rondom wonin­gen, kanto­ren en scholen. Deze exper­tise wordt binnen de orga­ni­sa­tie gebun­deld op de afde­ling Kennis­ont­wik­ke­ling; onder­deel van het Bedrijfs­bu­reau.

Opdracht­ge­vers zijn onder andere:

  • gemeen­ten
  • woning­bouw­cor­po­ra­ties
  • bedrij­ven
  • instel­lin­gen
  • project­ont­wik­ke­laars
  • sport­ver­e­ni­gin­gen
  • parti­cu­lie­ren
  • golf­baanei­ge­na­ren en ‑exploi­tan­ten

Pin It on Pinterest

Share This