Bovengrondse infra

Beton‐ en waterbouw

Een andere disci­pline binnen de boven­grondse infra is beton‐ en water­bouw

Wij zijn gespe­ci­a­li­zeerd in o.a. het ontwer­pen en uitvoe­ren van:

 • civie­le­wer­ken
 • utili­teits­wer­ken
 • kunst­wer­ken
 • beton­wer­ken
 • water­wer­ken
 • droge water­wer­ken

Enkele voor­beel­den hiervan zijn:

 • funde­rin­gen
 • geluids­scher­men
 • tunnels
 • kleine bouw­con­struc­ties
 • zuive­rin­gen
 • gemalen
 • kelders
 • kade­mu­ren
 • stapel­mu­ren
 • duikers
 • zinkers
 • buffers / vijvers
 • folie­be­kle­din­gen
 • reno­va­tie
 • verbou­win­gen

GW Leiding­tech­niek BV is, met in acht­ne­ming van geldende kwaliteits‐ en veilig­heids­ei­sen, in staat talrijke beton‐ en water­bouw­werk­zaam­he­den uit te voeren; van ontwerp tot eind­op­le­ve­ring. Mede gezien haar erva­ring met detail­le­ring van bekis­tings­con­struc­ties en het ontwik­ke­len en uitwer­ken van hulp­con­struc­ties en alter­na­tie­ven, beschikt GW Leiding­tech­niek BV over een goede repu­ta­tie binnen de sector.

Pin It on Pinterest

Share This