Bovengrondse infra

Wegenbouw

Naast het uitvoe­ren van grond­werk is de aanleg van de wegcon­struc­tie een logisch vervolg

Naast het uitvoe­ren van grond­werk is de aanleg van de wegcon­struc­tie een logisch vervolg. De wegen­bouw­ac­ti­vi­tei­ten van GW Leiding­tech­niek BV strek­ken zich dan ook uit van het aanleg­gen, recon­stru­e­ren en onder­hou­den van wegen, (lucht)havens, bedrijfs‐ en indu­strie­ter­rei­nen, sport‐ en recre­a­tie­par­ken tot en met het aanleg­gen van fiets­pa­den, wandel­pa­den, semi‐verhardingen, plant­soe­nen, water­huis­hou­ding en cultuur­tech­ni­sche werken. GW Leiding­tech­niek BV beschikt over een compleet pakket van dienst­ver­le­ning voor engi­nee­ring, aanleg en onder­houd van: funde­rings­con­struc­ties, open en geslo­ten verhar­din­gen, asfalt­con­struc­ties, sier­be­stra­tin­gen, vloei­stof­dichte bestra­tin­gen of verhar­din­gen, opper­vlak­te­be­han­de­lin­gen, binnen­ste­de­lijke herin­rich­ting, bouw‐ en woon­rijp maken en open­bare verlich­ting.

Pin It on Pinterest

Share This