Ondergrondse infra

Kabelwerken

Wij verzor­gen diverse kabel­wer­ken zoals laag‑, midden‐ en hoog­span­ning en tele‐ en data­com­mu­ni­ca­tie

Onder kabel­wer­ken wordt laag‑, midden‐ en hoog­span­ning en tele‐ en data­com­mu­ni­ca­tie verstaan. De markt vraagt de laatste jaren steeds vaker om zoge­naamde turn‐key projec­ten. GW Leiding­tech­niek BV is in staat om het volle­dige traject, van engi­nee­ring tot en met inbe­drijf­stel­ling en beheer en onder­houd in eigen huis uit te voeren en sleu­tel­k­laar op te leveren. Door deze multi­dis­ci­pli­naire aanpak is geen opdracht te groot of te complex. De meest voor­ko­mende werk­zaam­he­den zijn die met laag‐ en midden­span­nings­ka­bels. GW Leiding­tech­niek BV legt niet alleen de hoofd­ver­bin­ding aan, maar zorgt ook voor plaat­sing van de meter in de meter­kast. Men staat garant voor een vakkun­dige aanpak en montage op een kwali­ta­tief hoog niveau. Naast deze trans­port­me­dia worden ook regelings‑, besturings‐ en data­trans­mis­sie­ka­bels aange­legd. Op het gebied van data­trans­mis­sie volgt GW Leiding­tech­niek BV actief de nieuw­ste ontwik­ke­lin­gen en past deze ook toe.

Pin It on Pinterest

Share This