Bovengrondse infra

Uitbreiding buffercapaciteit RWZI Hoensbroek

Uitbrei­ding buffer­ca­pa­ci­teit RWZI Hoens­broek, in opdracht van CTplus
Water­schaps­be­drijf Limburg gaat de buffer­ca­pa­ci­teit van RWZI Hoens­broek uitbrei­den. GW Leiding­tech­niek BV verzorgt in opdracht van CTplus het leveren en aanbren­gen van zes buffer­zak­ken met een inhoud van 7.000 m³ per buffer­zak, inclu­sief het bijbe­ho­rende grond­werk van ca. 55.000 m³ waarvan 36.00 0m³ bekalkt met 1.800 ton kalk CL90.

Daar­naast dient er een GVK vul‐ en leeg­loop­lei­ding met diame­ters van Ø 1.500, Ø 1.250, Ø 800 en Ø 700 mm met een drietal inspec­tie­put­ten Ø 2.000 mm gele­verd en aange­bracht te worden tussen de buffer­zak­ken naar het bestaande berg­be­zink­ba­sin en van het berg­be­zink­ba­sin naar de aanslui­ting effluent­leiding.

Ook dienen er beton­werk­zaam­he­den in het werk te worden vervaar­digd met gecom­bi­neerde prefab onder­de­len. Het betreft hier een beton­put van 4.400 x 3.000 x 3.050 mm en een debiet­me­ter­be­ton­put van 3.400 x 3.400 x 4.000 mm. Het terrein zal worden inge­richt middels een puin­ver­har­ding, toepas­sen van keer­wan­den, kabels en leidin­gen, hekwerk en diverse open bestra­ting

CTplus

Hoensbroek

2015

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This