Bovengrondse infra

Vervangen persleiding Bergen op Zoom

Vervan­gen pers­lei­ding Plas­tic­slaan Bergen op Zoom, in opdracht van de gemeente Bergen op Zoom

Het bestaande pers­ri­ool, PVC DN400 mm, tussen het riool­ge­maal aan de Plas­tic­slaan en de over­stort­put aan de Van Konij­nen­burg­weg in Bergen op Zoom, is in dusda­nig slechte condi­tie dat deze vervan­gen moet worden. GW Leiding­tech­niek BV verzorgt in een D&C opdracht van de gemeente Bergen op Zoom de aanleg van deze afval­wa­ter­trans­port­lei­ding over een totale lengte van onge­veer 700 m¹ door midel van tradi­ti­o­neel leggen. Onder de Theo­do­rus­ha­ven en de Van Konij­nen­burg­weg worden HDD borin­gen uitge­voerd:

Mate­ri­aal
Lengte
Diepte
Afval­wa­ter­lei­din­gen
450 mm
110 m¹
2,0 m¹ – MV
HDD boring Theo­do­rus­ha­ven
450 mm
540 m¹
23,0 m¹ – MV
HDD boring Van Konij­nen­burg­weg
450 mm
40 m¹
4,0 m¹ – MV
Hulp­stuk­ken en afslui­ters
DN 400 mm
10 m¹
2,0 m¹ – MV

GW Leiding­tech­niek BV zorgt voor het opstel­len van het ontwerp voor het vangen van de bestaande pers­lei­ding, inclu­sief koppe­lin­gen op bestaand gemaal, bestaande over­stort­put en koppe­ling met de bestaande GEP leiding, inclu­sief afslui­ters, debiet­me­ter­put, beluch­ter / ontluch­ter en andere hulp­stuk­ken. Ook de leve­ran­tie van alle beno­digde mate­ri­a­len, alsmede de tijde­lijke voor­zie­nin­gen worden verzorgd door GW Leiding­tech­niek BV. De bestaande PVC leiding wordt na inge­bruik­name van de nieuwe leiding gedäm­merd Bestaande PVC wordt na inge­bruik­name verwij­derd en achter­blij­vende leiding­de­len worden dor middel van blind­flen­zen dicht­ge­zet. Rondom het bestaande gemaal is de bestra­ting opnieuw inge­richt en gere­a­li­seerd.

Gemeente Bergen op Zoom

Plasticslaan

2016

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This