Bovengrondse infra

Uitvoerder die de leiding neemt!

25 maart 2022

Vacature: Uitvoerder

(40 uur – standplaats Helmond)

Onder­grondse en boven­grondse infra­struc­tuur, dat is wat wij doen bij GW Leiding­tech­niek BV. Door heel Neder­land leggen wij leidin­gen aan. Onze project­lo­ca­ties zijn vaak in een water­win­ge­bied of bij een riool­wa­ter­zui­ve­ring. Maar een gemeente kan ons ook een stede­lijk gebied instu­ren. Ons speci­a­lisme? Dat zijn drink‐ en afval­wa­ter­pro­jec­ten. Om alle projec­ten volgens plan te laten verlo­pen, zoeken wij een uitvoer­der die de leiding neemt!

‘Als uitvoer­der leid ik onze projec­ten in goede banen. Ik maak het werk­plan, de begro­ting en zorg ervoor dat alle mate­ri­a­len op tijd binnen zijn. Ik stuur verschil­lende ploegen aan en zorg ervoor dat alles volgens plan verloopt.’

Gijs van Kessel

Uitvoer­der, GW Leiding­tech­niek BV

Dit ga je doen

 • Als uitvoer­der zorg jij voor het inplan­nen van en uitvoe­ring geven aan werk­plan­nen en begro­tin­gen.
 • Orga­ni­seer jij de dage­lijkse werk­zaam­he­den binnen de gestelde kaders.
 • Draag je zorg voor het tijdig afroe­pen van het mate­ri­aal.
 • Contro­leer je de gele­verde midde­len.
 • En voer je een gedegen project­ad­mi­ni­stra­tie.

Dit ben jij

 • Jij bent een leider. Jij maakt het plan van aanpak en instru­eert je collega’s.
 • Je spreekt goed Neder­lands. Je kan aan anderen uitleg­gen wat de bedoe­ling is.
 • Bij ieder project wil jij de hoogste kwali­teit leveren.
 • Is er een probleem? Jij lost het samen met het team op!
 • Je bent goed geor­ga­ni­seerd en dat zien we terug in een nette project­ad­mi­ni­stra­tie.
 • Jij voelt je verant­woor­de­lijk voor jouw projec­ten.

Wij bieden

 • Een uitda­gende baan in het leiding­werk. Geen project is bij ons hetzelfde.
 • Altijd andere projec­ten op verschil­lende loca­ties. Zo wordt je werk nooit saai!
 • Circa dertig gezel­lige collega’s, die ook nog eens keigoed zijn in hun werk.
 • Jouw salaris ligt tussen de € 2.500 en € 5.000 bruto per maand op basis van een 40‐urige werk­week, afhan­ke­lijk van je leef­tijd en erva­ring.
 • 30 vakan­tie­da­gen inclu­sief 10 atv‐dagen.
 • Je mag oplei­din­gen volgen of certi­fi­ca­ten halen. Denk hierbij aan: VCA, VOL, BHV, Veilig werken langs de weg of Hygi­ë­nisch werken in de water­dis­tri­bu­tie.
 • En meer: een gezel­lige BBQ voor de bouwvak met jouw partner én een heer­lijk kerst­di­ner met collega’s!

 

Solliciteer bij GW Leidingtechniek BV

Ben jij die ervaren uitvoer­der die de leiding gaat nemen over onze projec­ten én enthou­si­ast gewor­den van deze vaca­tu­re­tekst? Stuur dan jouw cv en moti­va­tie­brief naar Barbara de Bruijn: barbara@​gwleidingtechniek.​nl.
Heb je vragen over de vaca­ture? Bel dan gerust even met Barbara via 0492 579 640. Zij kan je alles vertel­len over deze baan!

   Pin It on Pinterest

   Share This