Bovengrondse infra

Economische rioolomlegging en ‑verzwaring

13 septem­ber 2021

Economische rioolomlegging N69

Bron: Grond/Weg/Waterbouw Neder­land

Het tracé van de nieuwe N69 raakt een tweetal bestaande riool­wa­ter­lei­din­gen van Water­schap De Dommel uit de jaren zeven­tig. Onder­deel van de opdracht van Boska­lis was om een gedeelte ervan te verleg­gen en te verduur­za­men. GW Leiding­tech­niek bedacht al tijdens de tender een econo­misch alter­na­tief op het initi­ële programma van eisen.

GW Leiding­tech­niek is een bekende naam bij vele water­schap­pen, drink­wa­ter­be­drij­ven en infra‐aannemers in ons land. “We zijn gespe­ci­a­li­seerd in leiding­tech­niek en met name op het gebied van afval­wa­ter en riool­wa­ter”, zegt Rense de Keijser, project­lei­der bij GW Leiding­tech­niek. “We verzor­gen onze werk­zaam­he­den bijna altijd als hoofd­aan­ne­mer en de laatste jaren steeds meer in bouw­team­verband. In dit speci­fieke geval waren we onder­aan­ne­mer. Behalve in de uitvoe­ring zijn we name­lijk ook heel sterk in advies en (3D) ontwerp. Dat is ook de reden dat we door Boska­lis al vanaf de tender bij de nieuwe N69 zijn betrok­ken voor het design en construct van twee bestaande leiding­tra­cés.”

Forse besparingen

De aanleg van de nieuwe N69 raakte op twee loca­ties het bestaande riool­stel­sel van Water­schap De Dommel. “Bij Riet­ho­ven (krui­sing Takkers) dienden we het bestaande tracé van zo’n 80 meter te vervan­gen voor een duur­zaam alter­na­tief, terwijl op de krui­sing met de N397 bij Wester­ho­ven het bestaande tracé moest worden omge­legd”, legt De Keijser uit. “In het initi­ële programma van eisen van het water­schap zouden zeven weken lang tijde­lijke pomp­in­stal­la­ties moeten draaien om de werk­zaam­he­den te kunnen uitvoe­ren. Wij hebben een alter­na­tief bedacht door eerst de nieuwe leidin­gen zoveel moge­lijk te prefa­bri­ce­ren en af te persen om vervol­gens in één werkdag van 12 uur over te gaan op de nieuwe tracés. Daarbij bleef de oude leiding dus zolang moge­lijk intact. Op die manier wisten we de kosten aanzien­lijk te redu­ce­ren en werd ook het milieu gespaard. De tijde­lijke pomp­in­stal­la­ties dienden slechts een beperkt aantal dagen gehuurd en ingezet te worden in plaats van vele weken.”

Lees het artikel verder op www​.gww​-bouw​.nl/​a​r​t​i​k​e​l​/​e​c​o​n​o​m​i​s​c​h​e​-​r​i​o​o​l​o​m​l​e​g​g​i​n​g​-​e​n​-​v​e​r​z​w​a​r​ing/

Pin It on Pinterest

Share This