Bovengrondse infra

Economische rioolomlegging en ‑verzwaring

13 september 2021

Economische rioolomlegging N69

Bron: Grond/Weg/Waterbouw Nederland

Het tracé van de nieuwe N69 raakt een tweetal bestaande riool­wa­ter­lei­dingen van Water­schap De Dommel uit de jaren zeventig. Onder­deel van de opdracht van Boskalis was om een gedeelte ervan te verleggen en te verduur­zamen. GW Leiding­tech­niek bedacht al tijdens de tender een econo­misch alter­na­tief op het initiële programma van eisen.

GW Leiding­tech­niek is een bekende naam bij vele water­schappen, drink­wa­ter­be­drijven en infra‐aannemers in ons land. “We zijn gespe­ci­a­li­seerd in leiding­tech­niek en met name op het gebied van afval­water en riool­water”, zegt Rense de Keijser, project­leider bij GW Leiding­tech­niek. “We verzorgen onze werk­zaam­heden bijna altijd als hoofd­aan­nemer en de laatste jaren steeds meer in bouw­team­verband. In dit speci­fieke geval waren we onder­aan­nemer. Behalve in de uitvoe­ring zijn we name­lijk ook heel sterk in advies en (3D) ontwerp. Dat is ook de reden dat we door Boskalis al vanaf de tender bij de nieuwe N69 zijn betrokken voor het design en construct van twee bestaande leidingtracés.”

Forse besparingen

De aanleg van de nieuwe N69 raakte op twee loca­ties het bestaande riool­stelsel van Water­schap De Dommel. “Bij Riet­hoven (krui­sing Takkers) dienden we het bestaande tracé van zo’n 80 meter te vervangen voor een duur­zaam alter­na­tief, terwijl op de krui­sing met de N397 bij Wester­hoven het bestaande tracé moest worden omge­legd”, legt De Keijser uit. “In het initiële programma van eisen van het water­schap zouden zeven weken lang tijde­lijke pomp­in­stal­la­ties moeten draaien om de werk­zaam­heden te kunnen uitvoeren. Wij hebben een alter­na­tief bedacht door eerst de nieuwe leidingen zoveel moge­lijk te prefa­bri­ceren en af te persen om vervol­gens in één werkdag van 12 uur over te gaan op de nieuwe tracés. Daarbij bleef de oude leiding dus zolang moge­lijk intact. Op die manier wisten we de kosten aanzien­lijk te redu­ceren en werd ook het milieu gespaard. De tijde­lijke pomp­in­stal­la­ties dienden slechts een beperkt aantal dagen gehuurd en ingezet te worden in plaats van vele weken.”

Lees het artikel verder op www​.gww​-bouw​.nl/​a​r​t​i​k​e​l​/​e​c​o​n​o​m​i​s​c​h​e​-​r​i​o​o​l​o​m​l​e​g​g​i​n​g​-​e​n​-​v​e​r​z​w​a​r​ing/

Pin It on Pinterest

Share This