Bovengrondse infra

Verplaatsing rioolgemaal in Neer (Limburg)

De opdracht vanuit Water­schaps­be­drijf Limburg (WBL) is om het riool­ge­maal in Neer te verplaatsen naar ‘binnen­dijks’. Hiervoor zet WBL meerdere disci­plines in om dit mogelijk te maken. In dit project werken wij samen met Kanters B.V. en Hoppen­bou­wers Techniek, ingescha­keld door WBL. GW Leiding­tech­niek BV is binnen het samen­wer­kings­ver­band de penvoerder én verant­woor­de­lijk voor het gehele leiding­werk. Dit is zowel het aanleggen van de perslei­ding als de vrijver­val­lei­dingen met de bijbe­ho­rende putten.

Verantwoordelijkheden samenwerkingsverband

Bij de start van het project zijn een aantal punten opgepakt vanuit GW Leiding­tech­niek BV. Denk hierbij aan de onder­staande zaken:

  • Explo­sieven onderzoek
  • Ecologie onder­zoek
  • Arche­o­logie onderzoek
  • Sonde­ringen t/m 25 meter diepte
  • Bemalings­plannen
  • Boorplan
  • Krater­be­re­ke­ningen
  • Leiding­be­re­ke­ningen
  • Kosten­be­wa­king
  • Aanvraag vergun­ningen

Binnen het samen­wer­kings­ver­band zorgt Kanters B.V. voor het aanbrengen van de droge en natte kelder en aanver­wante benodigd­heden. Hoppen­brou­wers is verant­woor­de­lijk voor het E‑gedeelte en de software om alles op afstand te laten functi­o­neren en communiceren

Spiegellassen, boringen en open ontgraving

De nieuwe HDPE perslei­dingen (Ø 400 mm) zijn via spiegel­lassen met elkaar verbonden, waarna de strengen zijn afgeperst op water­dicht­heid. Voor het aanleggen van de nieuwe perslei­dingen is een boring uitge­voerd van zo’n 265 meter lang. De boring vond plaats onder een viaduct, coupure (doorgang in de dijk) en de Neerbeek (water­gang). De rest van de perslei­ding is door open ontgra­ving aange­legd. Voor WBL was het belang­rijk dat in de testpe­riode van het nieuwe riool­ge­maal er altijd de mogelijk­heid bestaat om terug te schakelen naar het oude riool­ge­maal. Hiervoor hebben we in zowel de nieuwe als de oude perslei­ding een afslui­ter­groep aange­bracht (zie afbeel­ding). Dit zorgt ervoor dat we indien nodig kunnen overscha­kelen tussen de nieuwe en het oude gemaal.

Om het afval­water van de huishou­dens in Neer en omlig­gende kerkdorpen aan te sluiten op het nieuwe riool­ge­maal zijn vrijver­val­lei­dingen aange­legd, opgebouwd uit verschil­lende diame­ters varië­rend van Ø 600 tot Ø 1200mm.

Start testperiode rioolgemaal

In september 2021 is GW Leiding­tech­niek BV nog druk bezig met het aanbrengen van de vrijver­val­lei­dingen en bijbe­ho­rende putten. Begin oktober wordt de instal­latie opgestart en gaan we het nieuwe riool­ge­maal testen. Zodra de testpe­riode van 48 uur succesvol is doorlopen, starten we met het amoveren van het oude riool­ge­maal en de AC leidingen (130 meter lang).

Waterschapsbedrijf Limburg

Neer

2021

Afrondende fase

Pin It on Pinterest

Share This