Bovengrondse infra

Verplaatsing rioolgemaal in Neer (Limburg)

De opdracht vanuit Water­schaps­be­drijf Limburg (WBL) is om het riool­ge­maal in Neer te verplaat­sen naar ‘binnen­dijks’. Hier­voor zet WBL meer­dere disci­pli­nes in om dit moge­lijk te maken. In dit project werken wij samen met Kanters B.V. en Hoppen­bou­wers Tech­niek, inge­scha­keld door WBL. GW Leiding­tech­niek BV is binnen het samen­wer­kings­ver­band de penvoer­der én verant­woor­de­lijk voor het gehele leiding­werk. Dit is zowel het aanleg­gen van de pers­lei­ding als de vrij­ver­val­lei­din­gen met de bijbe­ho­rende putten.

Verantwoordelijkheden samenwerkingsverband

Bij de start van het project zijn een aantal punten opge­pakt vanuit GW Leiding­tech­niek BV. Denk hierbij aan de onder­staande zaken:

  • Explo­sie­ven onder­zoek
  • Ecolo­gie onder­zoek
  • Arche­o­lo­gie onder­zoek
  • Sonde­rin­gen t/m 25 meter diepte
  • Bema­lings­plan­nen
  • Boor­plan
  • Krater­be­re­ke­nin­gen
  • Leiding­be­re­ke­nin­gen
  • Kosten­be­wa­king
  • Aanvraag vergun­nin­gen

Binnen het samen­wer­kings­ver­band zorgt Kanters B.V. voor het aanbren­gen van de droge en natte kelder en aanver­wante beno­digd­he­den. Hoppen­brou­wers is verant­woor­de­lijk voor het E‑gedeelte en de soft­ware om alles op afstand te laten func­ti­o­ne­ren en commu­ni­ce­ren

Spiegellassen, boringen en open ontgraving

De nieuwe HDPE pers­lei­din­gen (Ø 400 mm) zijn via spie­gel­las­sen met elkaar verbon­den, waarna de stren­gen zijn afge­perst op water­dicht­heid. Voor het aanleg­gen van de nieuwe pers­lei­din­gen is een boring uitge­voerd van zo’n 265 meter lang. De boring vond plaats onder een viaduct, coupure (door­gang in de dijk) en de Neer­beek (water­gang). De rest van de pers­lei­ding is door open ontgra­ving aange­legd. Voor WBL was het belang­rijk dat in de test­pe­ri­ode van het nieuwe riool­ge­maal er altijd de moge­lijk­heid bestaat om terug te scha­ke­len naar het oude riool­ge­maal. Hier­voor hebben we in zowel de nieuwe als de oude pers­lei­ding een afslui­ter­groep aange­bracht (zie afbeel­ding). Dit zorgt ervoor dat we indien nodig kunnen over­scha­ke­len tussen de nieuwe en het oude gemaal.

Om het afval­wa­ter van de huis­hou­dens in Neer en omlig­gende kerk­dor­pen aan te sluiten op het nieuwe riool­ge­maal zijn vrij­ver­val­lei­din­gen aange­legd, opge­bouwd uit verschil­lende diame­ters vari­ë­rend van Ø 600 tot Ø 1200mm.

Start testperiode rioolgemaal

In septem­ber 2021 is GW Leiding­tech­niek BV nog druk bezig met het aanbren­gen van de vrij­ver­val­lei­din­gen en bijbe­ho­rende putten. Begin oktober wordt de instal­la­tie opge­start en gaan we het nieuwe riool­ge­maal testen. Zodra de test­pe­ri­ode van 48 uur succes­vol is door­lo­pen, starten we met het amove­ren van het oude riool­ge­maal en de AC leidin­gen (130 meter lang).

Waterschapsbedrijf Limburg

Neer

2021

Afrondende fase

Pin It on Pinterest

Share This