Bovengrondse infra

Nieuwste aanboortechniek op DIO Innovatiemarkt

8 september 2021

Inno­veren kan je leren! Op woensdag 8 september presen­teerde GW Leiding­tech­niek BV haar nieuwste speci­a­lisme: aanboor­tech­nieken onder druk voor grote diame­ters. Deze in eigen beheer ontwik­kelde tech­niek laten de diverse moge­lijk­heden en toepas­singen van het aanboren onder druk zien.

Tijdens de goed bezochte inno­va­tie­markt bij PAM Saint Gobain in Almere vertelden collega’s alles over deze toepas­sing en de overige acti­vi­teiten van GW Leiding­tech­niek BV. Ruim 200 bezoe­kers uit de gehele infra­branche waren tijdens deze zonnige dag aanwezig. Een 20‐tal leve­ran­ciers, aanne­mers, presen­teerden hun laatste innovaties.

Wij kijken terug op een geslaagde middag en danken Plat­form DIO voor de uitste­kende orga­ni­satie van dit kennisevent.

Meer weten over de DIO Inno­va­tie­markt? Lees dan ook nog eens dit bericht op onze website: https://​gwlei​ding​tech​niek​.nl/​a​l​g​e​m​e​e​n​/​g​w​-​l​e​i​d​i​n​g​t​e​c​h​n​i​e​k​-​o​p​-​d​i​o​-​i​n​n​o​v​a​t​i​e​m​a​rkt/

Pin It on Pinterest

Share This