Bovengrondse infra

GW Leidingtechniek op DIO Innovatiemarkt

31 augustus 2021

Op 8 september vindt de jaar­lijkse DIO Inno­va­tie­markt plaats. Deze inno­va­tie­markt wordt geor­ga­ni­seerd voor en door de onder­grondse infra­branche. GW Leiding­tech­niek mag daar natuur­lijk niet ontbreken!

Onze collega’s van GW Leiding­tech­niek presen­teren o.a. de nieuwste specialiteit:

Aanboortechnieken onder druk

Deze in eigen beheer ontwik­kelde tech­niek laten je de diverse moge­lijk­heden en toepas­singen van het aanboren onder druk zien:

  • Aanbo­ringen t/m 1.500 mm
  • Hoofd­lei­dingen t/m 2.000 mm
  • Compar­ti­men­teren van de leiding
  • Aanleg van een By‐pass leiding
  • Aansluiten van een nieuwe leiding
  • Plaatsen van appendages

Platform DIO

Dit plat­form is een kennis­plat­form bestaande uit ca. 50 orga­ni­sa­ties vanuit de infra­markt. Het plat­form heeft als doel kennis te delen uit de dage­lijkse prak­tijk en het orga­ni­seren van bijeen­kom­sten voor de branche.

Waarom de DIO Innovatiemarkt?

  1. Kennis delen door demon­stratie van nieuwe producten;
  2. Nieuwe samen­wer­kingen ontwik­kelen door middel van inno­va­tieve ideeën;
  3. Netwerken met bestaande en nieuwe klanten, leve­ran­ciers of partners;
  4. 150 deel­ne­mers, ruim 20 expo­santen en een inte­res­sant programma aanbod.

Meer weten of deel­nemen? Stuur dan een bericht aan: ikdoemee@​platformdio.​nl

Pin It on Pinterest

Share This