Bovengrondse infra

GW Leidingtechniek op DIO Innovatiemarkt

31 augus­tus 2021

Op 8 septem­ber vindt de jaar­lijkse DIO Inno­va­tie­markt plaats. Deze inno­va­tie­markt wordt geor­ga­ni­seerd voor en door de onder­grondse infra­bran­che. GW Leiding­tech­niek mag daar natuur­lijk niet ontbre­ken!

Onze collega’s van GW Leiding­tech­niek presen­te­ren o.a. de nieuw­ste speci­a­li­teit:

Aanboortechnieken onder druk

Deze in eigen beheer ontwik­kelde tech­niek laten je de diverse moge­lijk­he­den en toepas­sin­gen van het aanbo­ren onder druk zien:

  • Aanbo­rin­gen t/m 1.500 mm
  • Hoofd­lei­din­gen t/m 2.000 mm
  • Compar­ti­men­te­ren van de leiding
  • Aanleg van een By‐pass leiding
  • Aanslui­ten van een nieuwe leiding
  • Plaat­sen van appen­da­ges

Platform DIO

Dit plat­form is een kennis­plat­form bestaande uit ca. 50 orga­ni­sa­ties vanuit de infra­markt. Het plat­form heeft als doel kennis te delen uit de dage­lijkse prak­tijk en het orga­ni­se­ren van bijeen­kom­sten voor de branche.

Waarom de DIO Innovatiemarkt?

  1. Kennis delen door demon­stra­tie van nieuwe produc­ten;
  2. Nieuwe samen­wer­kin­gen ontwik­ke­len door middel van inno­va­tieve ideeën;
  3. Netwer­ken met bestaande en nieuwe klanten, leve­ran­ciers of part­ners;
  4. 150 deel­ne­mers, ruim 20 expo­san­ten en een inte­res­sant programma aanbod.

Meer weten of deel­ne­men? Stuur dan een bericht aan: ikdoemee@​platformdio.​nl

Pin It on Pinterest

Share This