Bovengrondse infra

Samen aan de slag voor veilig werken!

29 juni 2021

Bij GW Leiding­tech­niek BV vinden we het belang­rijk dat wij als orga­ni­sa­tie voldoen aan de gezondheids‐ en veilig­heids­nor­men. Dit jaar starten wij met het behalen van de certi­fi­ce­ring van de Veilig­heids­lad­der. 

Na de bouw­vak­va­kan­tie gaan we met een interne werk­groep samen aan de slag ter voor­be­rei­ding op de audit van januari 2022. De werk­groep bestaan uit zo’n tien mede­wer­kers van GW Leiding­tech­niek BV van direc­tie tot aan Infra­wer­kers. We gaan onder andere bepalen welke maat­re­ge­len we nog moeten nemen om het veilig­heids­be­wust­zijn te vergro­ten en het veilig­heids­ge­drag te bevor­de­ren bij onze mede­wer­kers. Het streven is om trede 3 te behalen van de Veilig­heids­lad­der.

Veilig kunnen werken is voor GW Leiding­tech­niek BV enorm belang­rijk. Het behalen van trede 3 zou voor ons een beves­ti­ging zijn dat wij werk maken van veilig­heid binnen onze orga­ni­sa­tie en dit ook waar­bor­gen. Zo werken wij aan een conti­nue verbe­te­ring op gebied van veilig­heid voor onze mede­wer­kers en omge­ving.

Pin It on Pinterest

Share This