Bovengrondse infra

CO2 en milieubeleid

GW Leiding­tech­niek BV zet zich in voor het milieu­vrien­de­lijk en duurzaam voorbe­reiden, organi­seren en uitvoeren van projecten en voert een actief beleid om milieu­ver­ont­rei­ni­ging en ‑hinder, zowel op de bouwplaats als op kantoor, te voorkomen. 

GW Leiding­tech­niek BV zet zich in voor het milieu­vrien­de­lijk en duurzaam voorbe­reiden, organi­seren en uitvoeren van projecten en voert een actief beleid om milieu­ver­ont­rei­ni­ging en ‑hinder, zowel op de bouwplaats als op kantoor, te voorkomen. Het nakomen van de in de milieu­wet­ge­ving gestelde voorschriften en het antici­peren op nieuwe natio­nale en Europese regel­ge­ving is hierin leading en van essen­tieel belang. Binnen GW Leiding­tech­niek BV wordt de zorg voor het milieu gezien als integraal onder­deel van het ondernemersbeleid. 

GW Leiding­tech­niek BV heeft een kwanti­ta­tieve reduc­tie­doel­stel­ling voor scope 1 en 2 opgesteld:

Reductiedoelstelling (2019 t.o.v. 2018)

Scope 1

GW Leiding­tech­niek BV is voorne­mens om 1% te besparen op het brand­stof­ver­bruik per gereden kilometer binnen het wagen­park, waarbij kalender­jaar 2019 verge­leken wordt met kalender­jaar 2018.

Gereden km’s wagen­park 2018: 657.056 km
Gereden km’s wagen­park 2019: 666.829 km
Brand­stof­ver­bruik / gereden km 2018: 0,0886189457 liter / km
Brand­stof­ver­bruik / gereden km 2019: 0,0933679399 liter / km
Verschil verbruikte brand­stof / km t.o.v. 2018: 
+/+ 0,0047489942 liter / km
Verschil verbruikte brand­stof / km in percen­tage t.o.v. 2018: +/+ 5,36 %

CO2 uitstoot wagen­park 2018: 167,77 ton CO2
CO2 uitstoot wagen­park 2019: 181,18 ton CO2
Verschil CO2 uitstoot wagen­park 2019 t.o.v. wagen­park 2018:
13,41 ton CO2

CO2 uitstoot totaal 2018: 258,79 ton CO2
CO2 uitstoot totaal 2019: 239,13 ton CO2

Uitge­drukt in grammen CO2:
CO2 uitstoot wagen­park per gereden km in 2018: 255,34 gram CO2 / km
CO2 uitstoot wagen­park per gereden km in 2019: 271,71 gram CO2 / km
Verschil CO2 uitstoot per gereden km 2019 ten opzichte van 2018: +/+ 16,37 gram CO2 / km
Verschil CO2 uitstoot per gereden km 2019 in percen­tage van uitstoot 2018 per gereden km: +/+ 6,41 %

De doelstel­ling is niet behaald, er is in 2019 5,36% meer brand­stof verbruikt per gereden kilometer dan in 2018. Dit zijn de vermoe­de­lijke oorzaken van het hogere verbruik:

  • Er komen steeds meer gereed­schappen in de bussen te liggen waardoor de bussen zwaarder worden en dus meer brand­stof gaan verbruiken
  • In 2019 hebben enkele bussen perma­nent met een aanhanger rond gereden wat uiter­aard ook resul­teert in een hoger verbruik

Scope 2:

GW Leiding­tech­niek BV is voorne­mens om 1% te besparen op de CO2-uitstoot binnen het gasge­bruik op kantoor en magazijn, waarbij kalender­jaar 2019 verge­leken wordt met kalender­jaar 2018.

Verbruikte m³ gas 2018: 3.338 m³
Verbruikte m³ gas 2019: 3.666 m³
Bespa­ring verbruikte m³ 2019 ten opzichte van 2018: +/+ 328 m³
Bespa­ring verbruikte m³ 2019 in percen­tage ten opzichte van 2018: +/+ 9,83 %

CO2 uitstoot gasver­bruik inclu­sief propaan 2018: 8,88 ton CO2
CO2 uitstoot gasver­bruik inclu­sief propaan 2019: 8,19 ton CO2
Verschil CO2 gasver­brui­kers 2019 t.o.v. gasver­brui­kers 2018: -/‐ 0,7 ton CO2
Verschil CO2 uitstoot gasver­brui­kers 2019 in percen­tage t.o.v.
gasver­brui­kers 2018: -/‐ 7,84 %

Er is geen bespa­ring gerea­li­seerd, dit is te wijten aan een verhui­zing naar een aanzien­lijk groter pand met dito magazijn en werkplaats in februari 2019.

Reductiedoelstelling (2019 t.o.v. 2015)

Scope 1

GW Leiding­tech­niek BV is voorne­mens om 1% te besparen op het brand­stof­ver­bruik per gereden kilometer binnen het wagen­park, waarbij kalender­jaar 2019 verge­leken wordt met referen­tie­jaar 2015.

Gereden km’s wagen­park 2015: 357.220 km
Gereden km’s wagen­park 2019: 666.829 km
Brand­stof­ver­bruik / gereden km 2015: 0,0980152287 liter / km
Brand­stof­ver­bruik / gereden km 2019: 0,0933679399 liter / km
Verschil verbruikte brand­stof / km t.o.v. 2015:
-/‐ 0,0046472888 liter / km
Verschil verbruikte brand­stof / km in percen­tage t.o.v. 2015:
-/‐ 4,74 %

CO2 uitstoot wagen­park 2015: 113,05 ton CO2
CO2 uitstoot wagen­park 2019: 181,18 ton CO2
Verschil CO2 uitstoot wagen­park 2019 t.o.v. wagen­park 2015:
68,13 ton CO2

CO2 uitstoot totaal 2015:193,84 ton CO2
CO2 uitstoot totaal 2019: 239,13 ton CO2

Uitge­drukt in grammen CO2:
CO2 uitstoot wagen­park per gereden km in 2015: 316,47 gram CO2 / km
CO2 uitstoot wagen­park per gereden km in 2019: 271,71 gram CO2 / km
Verschil CO2 uitstoot per gereden km 2019 ten opzichte van 2015: -/‐ 44,76 gram CO2 / km
Verschil CO2 uitstoot per gereden km 2019 in percen­tage van uitstoot 2015 per gereden km: -/‐ 14,14 %

De doelstel­ling is ruimschoots behaald, er is in 2019 4,74% brand­stof­be­spa­ring per gereden km gerealiseerd.

Scope 2:

GW Leiding­tech­niek BV is voorne­mens om 1% te besparen op de CO2-uitstoot binnen het gasge­bruik op kantoor en magazijn, waarbij kalender­jaar 2019 verge­leken wordt met kalender­jaar 2015.

Verbruikte m³ gas 2015: 3.244 m³
Verbruikte m³ gas 2019: 3.666 m³
Bespa­ring verbruikte m³ 2019 ten opzichte van 2015: +/+ 422 m³
Bespa­ring verbruikte m³ 2019 in percen­tage ten opzichte van 2015:      +/+ 13,01 %

CO2 uitstoot gasver­bruik inclu­sief propaan 2015:7,00 ton CO2
CO2 uitstoot gasver­bruik inclu­sief propaan 2019: 8,19 ton CO2
Verschil CO2 gasver­brui­kers 2019 t.o.v. gasver­brui­kers 2015:
+/+ 1,19 ton CO2
Verschil CO2 uitstoot gasver­brui­kers 2019 in percen­tage t.o.v. gasver­brui­kers 2015: +/+ 16,94 %

Er is geen bespa­ring gerea­li­seerd, dit is te wijten aan een verhui­zing naar een aanzien­lijk groter pand met dito magazijn en werkplaats in februari 2019.

Reductiedoelstellingen 2020

1
2
Doelstelling
3% besparen op het brand­stof­ver­bruik per gereden kilometer binnen het wagenpark
1% besparen op CO2 uitstoot binnen het gasge­bruik op kantoor en magazijn
Hoe?
Door het inrichten van een gecom­bi­neerde was‐/tankplaats op de werkplaats zodat er minder brand­stof onnodig verloren gaat en wat er gemorst wordt op een juiste (milieu­vrien­de­lijke) manier wordt opgevangen. Door het brand­stof­ver­bruik beter inzich­te­lijk te krijgen door registra­ties strikter te voeren, door de lease‐fiets regeling uit te rollen, de fietsen­stal­ling op te knappen en daarmee het fiets­ge­bruik te stimu­leren, door te inves­teren in een laatsta­tion op kantoor waar gelijk­tijdig 4 elektri­sche auto’s worden opgeladen en door te inves­teren in 3 volledig elektri­sche auto’s ter vervangen van 3 benzine auto’s binnen het wagenpark.
Door 2020 te verge­lijken met een nieuw referen­tie­jaar (2019) aange­zien er begin 2019 verhuisd werd naar een nieuw pand. Dit pand is voorzien van een nieuwe, energie­zui­nige, verwar­mings­ketel (enkel voor warmwater gebruik en bij het bij‐verwarmen van de bg), en is volledig voorzien van LED verlich­ting. In het nieuwe pand wordt gewerkt met bewegings­mel­ders om onnodig energie­ver­bruik tegen te gaan. Een gasloos klimaat­be­heers­sys­teem voor zowel het koelen als verwarmen van de kantoor­ruimtes draagt tevens bij aan een mindere uitstoot.
Status (per medio september 2020)
Lease‐fietsenregeling is uitge­rold, fietsen­stal­ling is ingericht en voorzien van laadpunten. Offerte laadsta­tion is ontvangen, de 3 volledig elektri­sche auto’s zijn besteld en worden op 1 december 2020 verwacht. Was‐ / tankplaats wordt begin 2021 gerea­li­seerd, offertes zijn ontvangen en er is opdracht gegeven. Met deze profes­sio­nele was‐ / tankplaats hopen we het tanken op de werkplaats te stimu­leren en daarmee het gebruik van Synfuel.
Boven­staande is allemaal in gebruik genomen in 2019, of dit ook de gewenste bespa­ring heeft opgele­verd is lastig te bepalen aange­zien er nu met een ander referen­tie­jaar verge­leken wordt (2015). Daarom zal het referen­tie­jaar aange­past worden. Acties hiervoor zijn reeds uitgezet.

Naast bovengenoemde reductiedoelstellingen voor scope 1 en scope 2, zijn onderstaande (milieu) doelstellingen geformuleerd:

  1. Het milieu­be­leid en de –(reductie)doelstellingen bedrijfs­breed te laten ‘leven’ en onder­deel te laten maken van het denk en werkproces in de organi­satie. Dit gebeurt door milieu en CO2 reductie bespreek­baar te maken in het maande­lijkse Bedrijfs­overleg en het twee jaarlijks Werkne­mers­overleg, door regel­matig een bedrijfs­brede toolbox te organi­seren aangaande milieu en CO2 reductie gerela­teerde onder­werpen, door actuele publi­ca­ties op de inter­netsite van GW Leiding­tech­niek BV.
  2. Reduceren van restafval door afval, door restafval strikter te scheiden door verschil­lende afval­bakken toe te passen, door zuiver (verpakkings)plastic te scheiden en op te nemen in het afvalprogramma.
  3. Vermin­deren van het papier­ver­bruik door te inves­teren in printers waarmee eenvou­diger gescand kan worden, teneinde meer digitaal te gaan werken en door ‘clean desk policy’ in te voeren wanneer begin februari 2019 verhuisd wordt naar het nieuwe pand.
  4. Het gebruik van groene in plaats van grijze stroom en speci­fiek NL Windkracht met als doel een lagere CO2 emissie.

Om boven­staande doelstel­lingen te bereiken worden ze perio­diek besproken in het Bedrijfs­overleg, aan openstaande acties wordt een functi­o­naris en een tijdspad gekop­peld. Door de status ieder kwartaal uitvoerig te bespreken, kan er tijdig bijge­stuurd worden en wordt er geborgd dat hinder­nissen tijdig en op een juiste manier onder­vangen worden, teneinde de doelstel­lingen op beoogd moment naar tevre­den­heid te bereiken.

Onderzoek naar deelname aan sector / keteninitiatieven

Onder 3.D.1 van het handboek CO2 presta­tie­ladder wordt gesproken over deelname aan sector‐ en keteni­ni­ti­a­tieven met betrek­king tot het vermin­deren van CO2 uitstoot. Om inzicht te krijgen in mogelijke andere bestaande initi­a­tieven hebben we onder andere de site van de gemeente Helmond, de branche­vereniging en SKAO bezocht, en het volgende in kaart gebracht:

Helmonds Energie Conve­nant
De Helmondse Energie Commu­nity is een initi­a­tief van de Stich­ting Bedrij­ven­ter­reinen Helmond, de gemeente Helmond, Centrum­ma­na­ge­ment Helmond en Wijkma­na­ge­ment Helmond. In Helmond wordt hard gewerkt aan energie­besparing en het duurzaam opwekken van energie. Ook Helmondse onder­ne­mers zijn actief als het gaat om het treffen van energie­maat­re­gelen. De Helmondse Energie Commu­nity is een steuntje in de rug wanneer het gaat om energie­besparing. Leden van de Helmondse Energie Commu­nity profi­teren van kennis en ervaring die binnen de commu­nity aanwezig is. Slimme bespa­rings­mo­ge­lijk­heden worden als eerste gedeeld, men wordt getipt over interes­sante subsi­dies en leert van andere onder­ne­mers hoe er met energie omgegaan wordt. Daarnaast kan er aange­haakt worden op gezamen­lijke acties voor energie­besparing of duurzame opwekking.

Op woensdag 23 november 2016 is GW Leiding­tech­niek BV aange­sloten bij de Helmondse Energie Commu­nity en neemt hierdoor actief deel aan een initi­a­tief tot vermin­de­ring van CO2 uitstoot. GW Leiding­tech­niek BV zag dit platform, waarbij tevens in gesprek gegaan kan worden met andere Helmondse bedrijven, als meest passende invulling.

SKAO
SKAO staat voor Stich­ting Klimaat­vrien­de­lijk Aanbe­steden en Onder­nemen en deze organi­satie beheert de CO2 Presta­tie­ladder waarmee organi­sa­ties beoor­deeld worden op inspan­ningen om CO2 uitstoot te beperken. Sinds 2017 is GW Leiding­tech­niek BV gecer­ti­fi­ceerd voor de CO2 Presta­tie­ladder niveau 3 en wordt de site regel­matig bezocht.

Bouwend Neder­land
Binnen branche­vereniging Bouwend Neder­land zijn er verschil­lende initi­a­tieven ontplooid om de reductie van CO2 uitstoot te stimu­leren. Aange­zien GW Leiding­tech­niek BV geen lid is van Bouwend Neder­land, en dit vooralsnog ook niet overweegt, zijn deze initi­a­tieven voor onze organi­satie niet toegankelijk.

Duurzaam­heids­con­fe­rentie Alle lichten op Groen!
Er gebeurt in Helmond veel op het gebied van duurzaam­heid. De gemeente heeft een klimaat­pro­gramma, bedrijven zijn volop bezig met duurzaam onder­nemen, inwoners ontwik­kelen initi­a­tieven, vereni­gingen worden steeds duurzamer en scholen verwerken het thema op allerlei manieren in hun lespak­ketten. Ondanks dat moet er nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat we in Helmond in 2035 volledig klimaat­neu­traal zijn!

Tijdens een grote driedaagse duurzaam­heids­con­fe­rentie in juni 2015 staken veel voorlo­pers de koppen bij elkaar. Hun doel: verbreden, versnellen en vooral ook verbinden. Uit deze confe­rentie kwam de versnel­lings­agenda duurzaam­heid voort. Een plan met verge­zichten en mijlpalen, maar ook concrete doelen en acties. In optimale co‐creatie met de stad: iedereen droeg zijn steentje bij. Duurzaam­heid is van ons allemaal!

Duurzaam­heids­con­fe­rentie 2017
Op 12 oktober 2017 stond er een duurzaam­heids­con­fe­rentie gepland welke georga­ni­seerd wordt door de gemeente Helmond en plaats­vond in de Cacao­fa­briek in Helmond. GW Leiding­tech­niek BV heeft hier actief aan deelge­nomen door workshops en presen­ta­ties bij te wonen. 

Duurzaam­heids­con­fe­rentie 2018
Op 10 oktober 2018 stond er een duurzaam­heids­con­fe­rentie gepland welke georga­ni­seerd wordt door de gemeente Helmond en plaats­vond bij Driessen HRM in Helmond. GW Leiding­tech­niek BV heeft hier actief aan deelge­nomen door workshops en presen­ta­ties bij te wonen. 

Bijeen­komst HEC aangaande energie­be­wust en duurzaam onder­nemen
Op 28 maart 2019 organi­seerde HEC een bijeen­komst voor haar leden bij Lampdi­rect, waar tips, wette­lijke verplich­tingen en directe bespa­ringen werden gedeeld. Ook gaf Aukje Kuypers, Algemeen Direc­teur van Kuijpers Instal­la­ties ‘voorloper in energie­tran­sitie’ en zaken­vrouw van het jaar 2018 een presen­tatie. GW Leiding­tech­niek BV was hierbij aanwezig. 

Pilot Bedrij­ven­mijn Groot Schooten
In 2019 heeft GW Leiding­tech­niek BV deelge­nomen aan een pilot ‘Bedrij­ven­mijn Groot Schooten’. In een inter­view is het energie‐ en water­ver­bruik in kaart gebracht, en is er gesproken over het afval­pro­gramma. Na een rondlei­ding door het kantoor en magazijn en het aanle­veren van verbruiks­ge­ge­vens, hoopt GW Leiding­tech­niek BV voldoende beeld te hebben geschetst wat voor Indusym gebruikt kan worden in de overwe­ging een Bedrij­ven­mijn op Groot Schooten op te tuigen.

Fiets van de Zaak
Eind 2019 organi­seerde HEC een bijeen­komst met als thema ‘Fiets van de Zaak’. Tijdens een infor­mele bijeen­komst, werden de plannen aangaande een ‘Fiets van de Zaak’ gepre­sen­teerd en was er mogelijk­heid voor het stellen van vragen en het voorleggen van cases. Naar aanlei­ding van deze bijeen­komst zijn de plannen in samen­wer­king met de plaat­se­lijke Fiets­spe­ci­aal­zaak verder uitge­werkt en voorge­legd aan de medewer­kers van GW Leiding­tech­niek BV. Vanaf de zomer 2020 rijden diverse medewer­kers rond op een (elektri­sche) fiets of speedbike!

Blauwe Diesel 20
Blauwe diesel 20 is een duurzame diesel­brand­stof op synthe­ti­sche basis. Blauwe diesel 20 is zowel vanuit technisch oogpunt als vanuit milieu­op­zicht hoogwaar­diger dan reguliere diesel. De brand­stof wordt gewonnen uit hernieuw­bare bronnen. Natuur­lijke afval­stromen dienen als grond­stof voor de brand­stof­win­ning. Hierdoor kunnen we een aanzien­lijke CO2-reductie reali­seren. Deze brand­stof wordt momen­teel door bedrijfs­voer­tuigen en gemoto­ri­seerd materieel gebruikt, alsmede door machines van onder­aan­ne­mers op de grotere project­lo­ca­ties. Op de grotere project­lo­ca­ties staat een tank met elektri­sche pomp waar getankt kan worden, registratie geschiedt op de weekstaat. In de praktijk blijkt hier nog wel een punt van verbe­te­ring te liggen; registra­ties worden niet altijd conse­quent uitge­voerd, of ingele­verd, waardoor het lastig is te bepalen welk verbruik aan GW Leiding­tech­niek BV toebe­hoord en welk verbruik gekop­peld kan worden aan onderaannemers.

Commu­ni­ca­tie­plan

Naast de commu­ni­catie tussen de direct bij de organi­satie betrokken personen en partijen, commu­ni­ceert GW Leiding­tech­niek BV met verschil­lende – indirect bij de organi­satie betrokken – partijen, vaak met tegen­strij­dige belangen en uiteen­lo­pende wensen en verwach­tingen. Om alle betrok­kenen tijdig van de juiste infor­matie te voorzien, is het zaak om op een aantal vooraf vastge­stelde momenten te commu­ni­ceren en een duide­lijk meldpunt te creëren zodat direct ingespeeld kan worden op eventuele vragen en opmerkingen.

Belang­heb­benden zijn onder te verdelen in interne‐ en externe belanghebbenden:

  • Intern: directie en medewer­kers van GW Leiding­tech­niek BV
  • Extern: klanten, leveran­ciers, onder­aan­ne­mers, overheden.

Internet is nog altijd hèt medium om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het is makke­lijk toegan­ke­lijk, anoniem en boven­dien goedkoop. GW Leiding­tech­niek BV beschikt over een duide­lijke, overzich­te­lijke inter­netsite waarop men eenvoudig kennis kan maken en in contact kan komen met GW Leiding­tech­niek BV. Naast de nodige bedrijfs­in­for­matie is er ook actuele infor­matie aangaande CO2 reductie en milieu te raadplegen.

De UTA medewer­kers hebben bij indienst­tre­ding een Handboek Manage­ment­sys­teem ontvangen, waarin alle bedrijfs­pro­cessen en het onder­ne­mings­be­leid staan uitge­schreven. Alle medewer­kers, zowel UTA als Bouw, beschikken daarnaast over een Handboek Perso­neel, een bundel van bedrijfs­re­gels aanvul­lend op de geldende CAO. Jaarlijks, wanneer het beleid en doelstel­lingen worden vastge­steld, worden er actuele bladen verstrekt. Dit gebeurt ook na een in‐ of externe audit, of wanneer er aanzien­lijke wijzi­gingen zijn in het beleid of in de procedures.

Het UTA perso­neel zit maande­lijks bijeen voor het Bedrijfs­overleg, waarin naast perio­dieke bedrijfs­in­for­matie de status van de doelstel­lingen besproken wordt. Ook afwij­kingen en mogelijke verbe­te­ringen alsmede een evalu­atie van VGM komen aan bod. Daarnaast is er een speci­fiek agenda­punt gewijd aan milieu en CO2 reductie. De status met betrek­king tot de uitstoot, de voort­gang en de reduc­tie­mo­ge­lijk­heden worden besproken.

Tweemaal per jaar vindt er een overleg plaats met het voltal­lige perso­neels­be­stand, in de vorm van een Werkne­mers­overleg. In dit overleg wordt het beleid en de bedrijfs­re­sul­taten (in grote lijnen) toege­licht en komen algemene P&O aange­le­gen­heden aan bod. De werkbe­spre­king / toolbox­mee­ting heeft ten doel de medewer­kers te infor­meren over VGM zaken, het geven van veilig­heids­in­struc­ties, het bespreken van een werkaanpak of werkpro­ce­dure alsmede het VGM bewust­zijn van de medewer­kers te verhogen.

Binnen de organi­satie is een medewerker Commu­ni­catie actief, die de in‐ en externe commu­ni­catie coördi­neert en vragen en opmer­kingen registreert aan de hand van de klach­ten­pro­ce­dure. Klachten worden binnen 24 uur in behan­de­ling genomen en betrok­kenen worden over de te nemen stappen geïnformeerd. 

GW Leiding­tech­niek BV streeft naar open, korte, commu­ni­ca­tie­lijnen en heeft haar commu­ni­ca­tie­mo­menten als volgt beschreven: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Middel
Publi­ca­ties inter­netsite
GW Leiding­tech­niek BV
Social Media kanalen (Facebook, Google+, LinkedIn en Twitter)
Publi­ca­ties inter­netsite SKAO
Uitgifte actuele document­ver­sies documenten Handboek Managementsysteem
Uitgifte actuele document­ver­sies documenten Handboek Personeel
Bedrijfs­overleg
Werkne­mers­overleg
Werkbe­spre­king / toolboxmeeting
Meld‐ / contact­punt internetsite
Doel
Infor­meren betrokken partijen en geïnte­res­seerden over het beleid, doelstel­lingen en de visie van GW Leiding­tech­niek BV
Infor­meren betrokken partijen en geïnte­res­seerden over GW Leiding­tech­niek BV
Voldoen aan de eisen van de CO2 presta­tie­ladder (niveau 3)
Infor­meren direct betrok­kenen (UTA medewer­kers) over het beleid, proce­dures en doelstellingen
Infor­meren direct betrok­kenen (UTA en Bouwplaats­me­de­wer­kers) over perso­neels­aan­ge­le­gen­heden, aanvul­lend op CAO Bouwnijverheid
Infor­meren UTA medewerkers
Infor­meren voltallig perso­neels­be­stand GW Leiding­tech­niek BV
Vastleg­ging (veiligheids)instructies / medede­lingen Bouwplaatsmedewerkers
Direct antici­peren op vragen en opmer­kingen van betrokkenen
Frequentie
Jaarlijks
Jaarlijks
Jaarlijks
Halfjaar­lijks
Halfjaar­lijks
Maande­lijks
Halfjaar­lijks
Minimaal maande­lijks
Bij melding
Actie Door
Medewerker Commu­ni­catie
Medewerker Commu­ni­catie
Admini­stra­tief medewerker
Medewerker Commu­ni­catie
Medewerker Commu­ni­catie
Voorge­zeten door directie
Voorge­zeten door directie
Uitvoerder / Projectleider
Medewerker Commu­ni­catie

Bijlage(n)

Footprint 2019

CO2 voortgangsverslag (11−03−2021)

Ketenanalyse scope 3 (10−03−2021)

Energiebeoordeling 2020 (11−03−2021)

Communicatieplan 2030 / versie 04 (10−03−2021)

Pin It on Pinterest