Bovengrondse infra

CO2 en milieubeleid

GW Leiding­tech­niek BV zet zich in voor het mili­eu­vrien­de­lijk en duur­zaam voor­be­rei­den, orga­ni­se­ren en uitvoe­ren van projec­ten en voert een actief beleid om mili­eu­ver­ont­rei­ni­ging en ‑hinder, zowel op de bouw­plaats als op kantoor, te voor­ko­men.

GW Leiding­tech­niek BV zet zich in voor het mili­eu­vrien­de­lijk en duur­zaam voor­be­rei­den, orga­ni­se­ren en uitvoe­ren van projec­ten en voert een actief beleid om mili­eu­ver­ont­rei­ni­ging en ‑hinder, zowel op de bouw­plaats als op kantoor, te voor­ko­men. Het nakomen van de in de mili­eu­wet­ge­ving gestelde voor­schrif­ten en het anti­ci­pe­ren op nieuwe nati­o­nale en Euro­pese regel­ge­ving is hierin leading en van essen­ti­eel belang. Binnen GW Leiding­tech­niek BV wordt de zorg voor het milieu gezien als inte­graal onder­deel van het onder­ne­mers­be­leid.

Onderzoek naar deelname aan sector / keteninitiatieven

Onder 3.D.1 van het hand­boek CO2 pres­ta­tie­lad­der wordt gespro­ken over deel­name aan sector‐ en kete­ni­ni­ti­a­tie­ven met betrek­king tot het vermin­de­ren van CO2 uitstoot. Om inzicht te krijgen in moge­lijke andere bestaande initi­a­tie­ven hebben we onder andere de site van de gemeente Helmond, de branche­vereniging en SKAO bezocht, en het volgende in kaart gebracht:

Helmonds Energie Conve­nant
De Helmondse Energie Commu­nity is een initi­a­tief van de Stich­ting Bedrij­ven­ter­rei­nen Helmond, de gemeente Helmond, Centrum­ma­na­ge­ment Helmond en Wijk­ma­na­ge­ment Helmond. In Helmond wordt hard gewerkt aan energie­besparing en het duur­zaam opwek­ken van energie. Ook Helmondse onder­ne­mers zijn actief als het gaat om het treffen van ener­gie­maat­re­ge­len. De Helmondse Energie Commu­nity is een steun­tje in de rug wanneer het gaat om energie­besparing. Leden van de Helmondse Energie Commu­nity profi­te­ren van kennis en erva­ring die binnen de commu­nity aanwe­zig is. Slimme bespa­rings­mo­ge­lijk­he­den worden als eerste gedeeld, men wordt getipt over inte­res­sante subsi­dies en leert van andere onder­ne­mers hoe er met energie omge­gaan wordt. Daar­naast kan er aange­haakt worden op geza­men­lijke acties voor energie­besparing of duur­zame opwek­king.

Op woens­dag 23 novem­ber 2016 is GW Leiding­tech­niek BV aange­slo­ten bij de Helmondse Energie Commu­nity en neemt hier­door actief deel aan een initi­a­tief tot vermin­de­ring van CO2 uitstoot. GW Leiding­tech­niek BV zag dit plat­form, waarbij tevens in gesprek gegaan kan worden met andere Helmondse bedrij­ven, als meest passende invul­ling.

Bijeen­komst HEC aangaande ener­gie­be­wust en duur­zaam onder­ne­men
Op 28 maart 2019 orga­ni­seerde HEC een bijeen­komst voor haar leden bij Lamp­di­rect, waar tips, wette­lijke verplich­tin­gen en directe bespa­rin­gen werden gedeeld. Ook gaf Aukje Kuypers, Alge­meen Direc­teur van Kuij­pers Instal­la­ties ‘voor­lo­per in ener­gie­tran­si­tie’ en zaken­vrouw van het jaar 2018 een presen­ta­tie. GW Leiding­tech­niek BV was hierbij aanwe­zig.

Pilot Bedrij­ven­mijn Groot Schoo­ten
In 2019 heeft GW Leiding­tech­niek BV deel­ge­no­men aan een pilot ‘Bedrij­ven­mijn Groot Schoo­ten’. In een inter­view is het energie‐ en water­ver­bruik in kaart gebracht, en is er gespro­ken over het afval­pro­gramma. Na een rond­lei­ding door het kantoor en maga­zijn en het aanle­ve­ren van verbruiks­ge­ge­vens, hoopt GW Leiding­tech­niek BV voldoende beeld te hebben geschetst wat voor Indusym gebruikt kan worden in de over­we­ging een Bedrij­ven­mijn op Groot Schoo­ten op te tuigen.

Fiets van de Zaak
Eind 2019 orga­ni­seerde HEC een bijeen­komst met als thema ‘Fiets van de Zaak’. Tijdens een infor­mele bijeen­komst, werden de plannen aangaande een ‘Fiets van de Zaak’ gepre­sen­teerd en was er moge­lijk­heid voor het stellen van vragen en het voor­leg­gen van cases. Naar aanlei­ding van deze bijeen­komst zijn de plannen in samen­wer­king met de plaat­se­lijke Fiets­spe­ci­aal­zaak verder uitge­werkt en voor­ge­legd aan de mede­wer­kers van GW Leiding­tech­niek BV. Vanaf de zomer 2020 rijden diverse mede­wer­kers rond op een (elek­tri­sche) fiets of speed­bike!

Deel­ne­mer Club van 49
In maart 2021 is GW Leiding­tech­niek BV toege­tre­den tot de Club van 49, een netwerk van bedrij­ven dat zich actief inzet om de emissie van broei­kas­gas­sen in 2030 met 49% te redu­ce­ren. Leden van de Club wisse­len kennis en erva­rin­gen uit en onder­zoe­ken hoe deze 49% reduc­tie tevens is door te verta­len in de bedrijfs­ke­ten. Lees hier meer over het lidmaat­schap van GW Leiding­tech­niek BV bij de Club van 49.

Blauwe Diesel 30
Blauwe diesel 30 is een duur­zame diesel­brand­stof op synthe­ti­sche basis. Blauwe diesel 30 is zowel vanuit tech­nisch oogpunt als vanuit mili­eu­op­zicht hoog­waar­di­ger dan regu­liere diesel. De brand­stof wordt gewon­nen uit hernieuw­bare bronnen. Natuur­lijke afval­stro­men dienen als grond­stof voor de brand­stof­win­ning. Hier­door kunnen we een aanzien­lijke CO2-reduc­tie reali­se­ren. Deze brand­stof wordt momen­teel door bedrijfs­voer­tui­gen en gemo­to­ri­seerd mate­ri­eel gebruikt, alsmede door machi­nes van onder­aan­ne­mers op de grotere project­lo­ca­ties. Op de grotere project­lo­ca­ties staat een tank met elek­tri­sche pomp waar getankt kan worden, regi­stra­tie geschiedt op de week­staat. In de prak­tijk blijkt hier nog wel een punt van verbe­te­ring te liggen; regi­stra­ties worden niet altijd conse­quent uitge­voerd, of inge­le­verd, waar­door het lastig is te bepalen welk verbruik aan GW Leiding­tech­niek BV toebe­hoord en welk verbruik gekop­peld kan worden aan onder­aan­ne­mers.

Bijlage(n)

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2022 (1 januari 2022 t/m 31 december 2022)

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan S1 2022 (1 januari 2022 t/m 30 juni 2022)

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2021 (1 januari 2021 t/m 31 december 2021)

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan S1 2021 (1 januari 2021 t/m 30 juni 2021)

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 2020 (1 januari 2020 t/m 31 december 2020)

Energiebeoordeling 2022 (1 januari 2022 t/m 31 december 2022)

Energiebeoordeling 2021 (1 januari 2021 t/m 31 december 2021)

Energiebeoordeling 2020 (1 januari 2020 t/m 31 december 2020)

Ketenanalyse scope 3 (17−02−2021)

Communicatieplan 2030 / versie 04 (10−03−2021)

Pin It on Pinterest