Bovengrondse infra

GW Leidingtechniek BV levert grote bijdrage aan brandveiligheid Rotterdams Havengebied

Het haven­be­drijf Rotterdam reali­seert met het Theems­weg­tracé een nieuwe spoorweg voor het laatste deel van de Betu­we­spoor­lijn rich­ting de Rotter­damse haven. Over dit spoor rijden het gehele jaar treinen ten behoeve van allerlei soorten goederentransport. 

Bouwcombinatie SaVe

Voor de brand­weer is het belang­rijk om bij cala­mi­teiten snel inzet­baar te zijn en te vertrouwen op een opti­maal func­ti­o­ne­rende blus­in­stal­latie. Als partner van bouw­com­bi­natie SaVe had GW Leiding­tech­niek BV de opdracht voor de detai­len­gi­nee­ring, inkoop en aanleg van deze blus­lei­ding­in­stal­latie met een lengte van ruim 3.200 meter.

Goede samenwerking

Het werk bestond uit de aanleg van de blus­lei­dingen, boven­grondse brand­kranen en verbin­dingen naar de bronnen en pomp­in­stal­la­ties. Vertrouwd werk voor GW Leiding­tech­niek. De uitda­ging van dit project zat in de alge­hele afstem­ming met stake­hol­ders. Het was belang­rijk dat aangren­zende bedrijfs­pro­cessen, de aan‐ en afvoer van goede­ren­stromen geen hinder mochten onder­vinden van dit project. Door de goede samen­wer­king met de opdracht­gever en waar nodig werk­zaam­heden uit te voeren in week­enden en nachten was de over­last tot een minimum beperkt.

Materiaalspecificaties

Als mate­ri­aal­spe­ci­fi­catie is gekozen voor een kruis­lings gewik­kelde poly­ester buis met trek­vaste rubber­ring verbin­ding in diame­ters van 200 en 250 mm. Het volle­dige systeem is afge­perst op een druk van 15 bar en heeft alle proce­dures naar volle tevre­den­heid volstaan. 

Kijk hier voor meer infor­matie over dit inte­res­sante project: www​.portof​rot​terdam​.com/​t​h​e​e​m​s​w​e​g​t​race

Met dank aan de opdracht­gever SaVe, leve­ran­cier Versteden en onze mede­wer­kers kijken wij terug op weer een geslaagd project.

Rob Hoog­er­vorst

Direc­teur Busi­ness Devel­op­ment, GW Leiding­tech­niek BV

SaVe

Rotterdam

2021

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This