Bovengrondse infra

GW Leidingtechniek BV levert grote bijdrage aan brandveiligheid Rotterdams Havengebied

Het haven­be­drijf Rotter­dam reali­seert met het Theems­weg­tracé een nieuwe spoor­weg voor het laatste deel van de Betu­we­spoor­lijn rich­ting de Rotter­damse haven. Over dit spoor rijden het gehele jaar treinen ten behoeve van aller­lei soorten goede­ren­trans­port. 

Bouwcombinatie SaVe

Voor de brand­weer is het belang­rijk om bij cala­mi­tei­ten snel inzet­baar te zijn en te vertrou­wen op een opti­maal func­ti­o­ne­rende blus­in­stal­la­tie. Als partner van bouw­com­bi­na­tie SaVe had GW Leiding­tech­niek BV de opdracht voor de detai­len­gi­nee­ring, inkoop en aanleg van deze blus­lei­ding­in­stal­la­tie met een lengte van ruim 3.200 meter.

Goede samenwerking

Het werk bestond uit de aanleg van de blus­lei­din­gen, boven­grondse brand­kra­nen en verbin­din­gen naar de bronnen en pomp­in­stal­la­ties. Vertrouwd werk voor GW Leiding­tech­niek. De uitda­ging van dit project zat in de alge­hele afstem­ming met stake­hol­ders. Het was belang­rijk dat aangren­zende bedrijfs­pro­ces­sen, de aan‐ en afvoer van goede­ren­stro­men geen hinder mochten onder­vin­den van dit project. Door de goede samen­wer­king met de opdracht­ge­ver en waar nodig werk­zaam­he­den uit te voeren in week­en­den en nachten was de over­last tot een minimum beperkt.

Materiaalspecificaties

Als mate­ri­aal­spe­ci­fi­ca­tie is gekozen voor een kruis­lings gewik­kelde poly­es­ter buis met trek­vaste rubber­ring verbin­ding in diame­ters van 200 en 250 mm. Het volle­dige systeem is afge­perst op een druk van 15 bar en heeft alle proce­du­res naar volle tevre­den­heid volstaan. 

Kijk hier voor meer infor­ma­tie over dit inte­res­sante project: www​.portof​rot​ter​dam​.com/​t​h​e​e​m​s​w​e​g​t​race

Met dank aan de opdracht­ge­ver SaVe, leve­ran­cier Verste­den en onze mede­wer­kers kijken wij terug op weer een geslaagd project.

Rob Hoog­er­vorst

Direc­teur Busi­ness Devel­op­ment, GW Leiding­tech­niek BV

SaVe

Rotterdam

2021

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This