Bovengrondse infra

Werken in een besloten ruimte in Maasnielderbeek

Maasnielderbeek Roermond 1

In opdracht van gemeente Roer­mond heeft GW Leiding­tech­niek BV de over­klui­zing van de Maasniel­der­beek gere­no­veerd. Voor het uitvoe­ren van de werk­zaam­he­den werd gekozen voor zowel open ontgra­ving als het werken een beslo­ten ruimte – via de over­klui­zing zelf.

Scope van het project

In de scope van het project was bepaald dat er een Ø 1100 RWA en een Ø 315 DWA in de over­klui­zing van 1400 x 1400 mm moest worden aange­bracht over een lengte van ruim 900 meter. Alle inko­mende aanslui­tin­gen moesten via een riool­ca­mera bekeken worden om de status van de leidin­gen te bepalen. De leidin­gen die nog goed intact waren, moesten worden aange­slo­ten op de juiste RWA of DWA leiding inclu­sief kolkaan­slui­tin­gen.

Innovatief handelen

Bij de uitvoe­ring van het project werd al snel duide­lijk dat niet alle uitgangs­pun­ten in de scope correct waren. In goed overleg met de opdracht­ge­ver zijn de uitda­gin­gen binnen het project voor­ge­legd. Door inno­va­tief denken en adequaat hande­len heeft GW Leiding­tech­niek BV een goed tech­nisch advies voor­ge­legd, waarmee de proble­men voor de opdracht­ge­ver weer snel opge­lost werden.

Dämmer

Op het advies van GW Leiding­tech­niek BV is de ruimte tussen de leidin­gen en wanden opge­vuld en afge­dicht met dämmer; een licht‐cementgebonden vulmid­del. Van belang hierbij was dat een goed tech­nisch ontwerp met de juiste bere­ke­nin­gen werd gemaakt, zo de nieuw aange­legde leidin­gen niet gingen opdrij­ven. Na riool­in­spec­tie is geble­ken dat dit ook niet het geval was en de dämmer op de juiste manier zijn werk doet.

Over­zicht van alle disci­pli­nes binnen dit project

  • 900m² asfalt frezen.
  • 1500m² straat­werk vernieuwd en hersteld.
  • +/‐ 1000m³ Dämmer aange­bracht.
  • Ruim 900m Ø1100 gele­verd en aange­bracht.
  • Ruim 650m Ø315 gele­verd en aange­bracht.
  • 1800 meter aan drai­nage aange­bracht.
  • 6 bezink­put­ten van 25 meter diepte aange­bracht.
  • 6 putten geplaatst.
  • Coör­di­na­tie tussen KPN, Enexis en Gasunie.

“Alle werk­zaam­he­den zijn aaneen­ge­slo­ten, binnen de gestelde tijd en budget van het project uitge­voerd. Uitein­de­lijk weer een tevre­den opdracht­ge­ver!”

Richard Wouters

Project­lei­der, GW Leiding­tech­niek BV

Gemeente Roermond

Maasnielderbeek

2020 – 2021

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This