Ondergrondse infra

Afvalwater

GW Leiding­tech­niek BV is thuis in alle soorten riole­rings­werk­zaam­he­den

GW Leiding­tech­niek BV is gespe­ci­a­li­seerd in het ontwerp, de uitvoe­ring en de nazorg van riole­ring en de daarbij beho­rende faci­li­tei­ten. Riool­stel­sels en afval­wa­ter­trans­port­lei­din­gen kunnen uit verschil­lende mate­ri­a­len bestaan: pvc, beton, gres, kera­misch, HDPE, GVK, poli­pro­py­leen, en staal. De keuze voor mate­ri­a­len is onder andere afhan­ke­lijk van wat er door de leiding stroomt en de bodem­ge­steld­heid in een gebied. GW Leiding­tech­niek BV is thuis in alle soorten riole­rings­werk­zaam­he­den in zowel het landelijk‐ als het binnen­ste­de­lijk gebied. In een dicht­be­volkt, klein binnen­ste­de­lijk gebied zoals een stads­cen­trum, waar het vaak passen en meten is tussen kabels en leidin­gen, diep onder de grond, met of zonder (bron) bema­ling, met of zonder sleuf­be­kis­ting is door inno­va­tie, kennis en erva­ring van GW Leiding­tech­niek BV elk project succes­vol te reali­se­ren. GW Leiding­tech­niek BV neemt veilig­heids­voor­schrif­ten serieus en spant zich in om wonin­gen, winkels en kanto­ren goed bereik­baar te houden. Dat vergt overleg met alle partijen om de bedrij­vig­heid niet te belem­me­ren. Ook in het lande­lijk gebied heeft GW Leiding­tech­niek BV ruime erva­ring met ontwerp en aanleg van druk­ri­o­le­ring.

Pin It on Pinterest

Share This