Ondergrondse infra

Gas‑, water‐ en warmteleidingen

GW Leiding­tech­niek BV is een gespe­ci­a­li­seerde orga­ni­sa­tie voor wat betreft de aanleg van leidin­gen ten behoeve van trans­port en distri­bu­tie van gas, water, afval­wa­ter, warmte en goede­ren

GW Leiding­tech­niek BV is een gespe­ci­a­li­seerde orga­ni­sa­tie voor wat betreft de aanleg van leidin­gen ten behoeve van trans­port en distri­bu­tie van gas, water, afval­wa­ter, warmte en goede­ren. GW Leiding­tech­niek BV is door gas‑, en water­le­ve­ran­ciers en de petro­che­mi­sche indu­strie dikwijls betrok­ken bij engi­nee­ring, aanleg en onder­houd van leidin­gen. GW Leiding­tech­niek BV legt diverse leidin­gen in verschil­lende diame­ters, mate­ri­a­len en druk­klas­sen. Het betreft hier de aanleg en het onder­houd van de klei­nere distri­bu­tie­lei­din­gen en de grotere trans­port­lei­din­gen. Ook legt en onder­houdt GW Leiding­tech­niek BV leidin­gen aan voor stads­ver­war­ming, lucht‐ en stoom­lei­din­gen en leidin­gen voor koude‐ en warm­te­op­slag­sys­te­men. Ook het instal­le­ren en onder­hou­den van afslui­ter­sta­ti­ons, meet‐ en regel­sta­ti­ons, gemalen, putten, winput­ten en prop­sta­ti­ons valt hier­on­der.

Pin It on Pinterest

Share This