Bovengrondse infra

Combifunctie Onderhouds­monteur / Infrawerker

25 april 2020

Functie‐eisen

 • Minimaal LBO niveau, aange­vuld met vakge­richte opleidingen
 • Basis­vaar­dig­heid VCA heeft de voorkeur
 • Beschikt over het diploma NEN 3140 keuren
 • Heeft voldoende kennis en ervaring in de utivoe­ring van infra­struc­tu­rele projecten
 • Is doortas­tend en kan zelfstandig werken en optreden
 • Beschikt over voldoende las‑, constructie‐ en elektravaardigheden
 • Beschikt over voldoende organisatorische‐ en techni­sche vaardigheden
 • Is innova­tief en creatief, werkt oplos­sings­ge­richt en is kostenbewust
 • Heeft geen 9 tot 5 mentaliteit

Standplaats

Functie Onder­houds­mon­teur (0,25 FTE): kantoor, magazijn en buiten­op­slag in Helmond
Functie Infra­werker (0,75 FTE): mogelijk door het hele land

Werkzaamheden

Functie Onderhoudsmonteur (0,25 FTE)

  • Ziet toe op het juiste gebruik van materieel, gereed­schap en middelen
  • Verricht preven­tief en correc­tief onder­houd aan materi­eel­stukken zoals stampers, trilplaten, aggre­gaten en elektrisch gereedschap

Functie Infrawerker (0,75 FTE)

   • Verant­woor­de­lijk voor effici­ënte en adequate uitvoe­ring van de werkzaam­heden volgens de (besteks‐) eisen en de aan hem gegeven instructies
   • Initi­eert activi­teiten die nodig zijn om de zorg inzake de kwali­teit, milieu en betrouw­baar­heid van zijn werk te waarborgen
   • Ziet toe op de inzet van het juiste materieel, gereed­schap en middelen
   • Beheert de benodigde meet‐ en beproevingsapparatuur
   • Zorgt voor de naleving van de op zijn werk van toepas­sing zijnde project­plannen, proce­dures (werkver­gun­ningen), voorschriften en instructies
   • Woont perio­diek de maande­lijkse toolbox‐meeting bij
   • Assis­teert bij visuele inspec­ties en controles
   • Meldt afwij­kingen en bevin­dingen die van invloed kunnen zijn op de kwali­teit en kosten volgens de vastge­stelde procedure(s)
   • Draagt zorg voor de uitvoe­ring van vastge­stelde corri­ge­rende en preven­tieve maatregelen
   • Maakt melding van ontstaan van meer‐/minderwerk
   • Vult volgens de proce­dures de nodige HSE formu­lieren in
   • Leeft het HSE beleid van het bedrijf na. Organi­sa­to­ri­sche binding
   • Overlegt met de Buislei­dinglegger / Monteur en Project­leider / Uitvoerder
   • Houdt contact met opdracht­ge­vers en autori­teiten met betrek­king tot zijn projectdeel

Plaats in de organisatie

Functie Onder­houds­mon­teur (0,25 FTE): rappor­teert aan de Magazijn­be­heerder
Functie Infra­werker (0,75 FTE): assis­teert de Buislei­dinglegger / Monteur, rappor­teert aan de Uitvoerder / Projectleider

Pin It on Pinterest

Share This