Bovengrondse infra

​Inspectie afvalwatertransportleidingen

Inspec­tie afval­wa­ter­trans­port­lei­din­gen in West‐Brabant, in opdracht van Water­schap Brabantse Delta NV
Op diverse loca­ties in West Brabant dient het afval­wa­ter­trans­port­stel­sel geïn­spec­teerd te worden. Exacte inspec­tie­lo­ca­ties worden door middel van uitge­voerde risi­co­ses­sie vast­ge­steld; op loca­ties waar schade wordt verwacht of waar in het verle­den schades zijn gecon­sta­teerd zullen nieuwe inspec­ties worden uitge­voerd. Het werk bestaat uit het treffen van maat­re­ge­len om de inspec­tie­lo­ca­ties toegan­ke­lijk te maken. Op sommige loca­ties zal het nodig zijn om een rijpla­ten­baan voor zwaar verkeer toe te passen. Soms is een normale rijpla­ten­baan nodig voor bereik­baar­heid of om struc­tuur­schade aan de teel­grond zoveel moge­lijk te voor­ko­men. Voor­af­gaand aan de inspec­tie worden diverse appen­da­ges (ontluch­ters / manga­ten) gede­mon­teerd teneinde de leiding toegan­ke­lijk te maken. Ook het (gedeel­te­lijk) leeg­pom­pen en droog­zet­ten van de leiding valt onder de werk­zaam­he­den. Inspec­ties zullen in‐ en uitwen­dig worden uitge­voerd, afhan­ke­lijk van de loca­ties. Dit geldt ook voor de inspec­tie­me­thode; camera of radar. Waar­no­dig worden er spoed­ei­sende repa­ra­ties uitge­voerd waarna het terrein weer in de oorspron­ke­lijke staat wordt terug­ge­bracht. De werk­zaam­he­den worden gedu­rende een periode van 4 jaar uitge­voerd.

Waterschap Brabantse Delta NV

West Brabant

2015 – 2019

Wordt uitgevoerd

Pin It on Pinterest

Share This