Bovengrondse infra

Aansluiten GGD gebouw op Mijnwaternetwerk Heerlen

In opdracht van Mijn­wa­ter BV

Na slui­ting van de steen­kool­mij­nen in Heerlen en omstre­ken liepen de mijn­gan­gen vol met grond­wa­ter, dat door de aarde op natuur­lijke wijze wordt verwarmd. De geother­mi­sche bron onder onze voeten bleef echter jaren­lang onaan­ge­roerd totdat de gemeente Heerlen in 2005 onder­zoek deed naar de moge­lijk­heid om het water uit de mijnen te gebrui­ken voor het verwar­men en koelen van gebou­wen, wonin­gen en kanto­ren. Dat pakte posi­tief uit, sinds 2008 zorgt deze natuur­lijke ener­gie­bron voor leve­ring van warmte en koude uit het mijn­wa­ter. Het water, opge­haald uit een aantal bronnen, wordt via een onder­gronds uitwis­sel­sta­tion en leidin­gen­net­werk getrans­por­teerd naar diverse loca­ties in Heerlen. Mijn­wa­ter BV heeft de ambitie om het project van de gemeente Heerlen uit te rollen tot een volwaar­dig duur­zaam ener­gie­be­drijf en zorgt dat elke locatie stipt de juiste energie krijgt aange­le­verd.

Mijn­wa­ter BV heeft GW Leiding­tech­niek BV opdracht gegeven het GGD gebouw, gelegen aan de Looi­er­straat in Heerlen, aan te sluiten op het Mijn­wa­ter­net­werk. Het project bestaat uit het aanleg­gen van twee warmte‐ / koude­lei­din­gen Ø 200315 mm (staal / HDPE) vanaf het bestaande net tot aan het GGD gebouw aan de Looi­er­straat. Dit is over een lengte van 350 meter, waarvan 280 meter wordt geboord.

Mijnwater BV

Heerlen

2017

Wordt uitgevoerd

Pin It on Pinterest

Share This