Bovengrondse infra

Renovatie hoofrioolgemaal en persleiding aan de Slauerhofflaan in Delft

23 decem­ber 2022

In samen­wer­king met gemeente Delft en VOBI is GW Leiding­tech­niek BV in juni 2021 gestart met de bouw­team­fase voor het aanleg­gen van een hoog­waar­dige nieuwe leiding en het reno­ve­ren van het gemaal aan de J.J. Slau­er­hoff­laan. De vernieu­win­gen aan de leiding en het gemaal zorgen dat het gemeen­te­stel­sel weer kan worden leeg­ge­pompt en ontstaan er geen verstop­pin­gen meer. Oftewel, een leiding­werk dat voor de komende decen­nia weer goed meekan.

1200 meter leiding vervangen

In eerste instan­tie zou de nieuwe leiding door de oude leiding getrok­ken worden. Uit nader onder­zoek bleek dat deze wijze te veel risico’s met zich meenam. Beslo­ten werd om een alter­na­tief tracée aan te leggen via een HDD boring in de midden­berm. In maart 2022 is gestart met de werk­zaam­he­den op locatie. In totaal is 1200 meter leiding vervan­gen, waarbij effec­tief 100 meter is gelegd en de overige meters via twee borin­gen zijn geplaatst.

“Bij de start van de bouw­team­fase in juni 2021 zijn alle onder­de­len en uitda­gin­gen met elkaar bespro­ken en getac­keld. Zo kom je met drie partijen tot een geza­men­lijke oplos­sing. Daar­naast zorgt het voor een goede basis in de samen­wer­king.”

Paul Wijnen

Uitvoer­der, GW Leiding­tech­niek BV

Grootste uitdaging

De leidin­gen voor de twee borin­gen zijn boven­gronds via spie­gel­las­sen aan elkaar gemaakt, dit was eigen­lijk de groot­ste uitda­ging van het project. Geluk­kig was het op deze locatie moge­lijk om de twee leidin­gen van 500 en 570 meter in de naast­lig­gende singel (water) en op de midden­berm neer te leggen. De gepre­pa­reerde leidin­gen zijn door boor­maat­schap­pij VOBI onder de grond getrok­ken tot zo’n 2 meter diep. De tussen­stuk­ken zijn gekop­peld door een open ontgra­ving met sleuf­be­kis­ting. Na het testen en goed­keu­ring van de nieuwe leiding, is het oude leiding­werk verwij­derd.

Ontluchtingsput, hekwerk en straatwerk

Na het verwij­de­ren van het oude leiding­werk en de TPI (tijde­lijke pomp­in­stal­la­tie) is nog gewerkt aan de afwer­king, zoals het plaat­sen een ontluch­tings­put, hekwerk rondom het gemaal en het herstel­len van straat­werk. In totaal hebben de werk­zaam­he­den zo’n 7 maanden geduurd. In het komende jaar voeren we nog onder­houd uit en komen we waar nodig terug voor het afwer­ken of verbe­te­ren van kleine onder­de­len.

Bekijk hieronder de projectfilm van onze werkzaamheden in Delft.

“Samen met het hele team, de eigen lasploeg en de leidingleg­gers, maar ook het contact met de gemeente, VOBI, de omwo­nen­den en de naast­lig­gende school maakt het project een leuk en geslaagd werk. Het doel van de gemeente om een hoog­waar­dige nieuwe leiding aan te leggen is goed gelukt. Dat komt mede door de keuze van het mate­ri­aal en de plan­ning die we samen hebben gemaakt.”

Paul Wijnen

Uitvoer­der, GW Leiding­tech­niek BV

Gemeente Delft

Delft

2021 – 2022

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This