Bovengrondse infra

Leidingrenovatie van Westerhoven tot Waalre

In opdracht van Water­schap de Dommel wordt van oktober 2022 tot en met maart 2023 het trans­por­tri­ool gere­no­veerd tussen Wester­ho­ven en Waalre. GW Leiding­tech­niek BV werkt voor dit project in opdracht van hoofd­aan­ne­mer Aars­leff Leidingre­no­va­tie BV.

Inpriklocaties

Uit onder­zoek blijkt dat op een aantal delen van het trans­por­tri­ool het beton ernstig is aange­tast. De riool­lei­ding voldoet hiermee niet meer aan de huidige eisen en moet gere­pa­reerd worden. Dit is vooral op de plaat­sen waar de pers­lei­din­gen zijn aange­slo­ten op de trans­port­lei­ding, de zoge­noemde inprik­lo­ca­ties. De repa­ra­tie van de buizen gebeurd via relinen. Bij deze methode krijgt de buis van binnen­uit een nieuwe binnen­kant.

Van rijplaten tot bekisting

GW Leiding­tech­niek BV is door Aars­leff betrok­ken vanaf de inschrij­ving, waar­door de werk­zaam­he­den vooraf goed zijn bespro­ken, door­ge­no­men en verdeeld. Het voor­be­rei­dende en het afron­dende werk voor het relinen van de buizen wordt door GW Leiding­tech­niek BV uitge­voerd. Dit kost zo’n zes tot negen weken per inprik­lo­ca­tie. Aars­leff gaat volgens plan­ning aan de slag en start met het relinen van de buizen. Het werk van Aars­leff neemt drie tot zes dagen per locatie in beslag.

GW Leiding­tech­niek BV verzorgt de onder­staande werk­zaam­he­den:

  • Verzor­gen bereik­baar­heid diverse loca­ties middels rijpla­ten, drag­li­ne­schot­ten en verkeers­maat­re­ge­len.
  • Graaf­werk­zaam­he­den om de buizen ‘vrij’ te maken; in totaal 4 meter breed, 12 meter lang en 4 meter diep.
  • Plaat­sen van de bema­ling en het lozen van het grond­wa­ter (door Raaij­ma­kers en Zn. Bron­be­ma­ling BV).
  • Bekis­ting plaat­sen inclu­sief extra graaf­werk­zaam­he­den.
  • Het vervan­gen van de oude gewa­pende beton­buis door nieuwe GVK buizen.
  • Het verzor­gen van de beton­aan­stor­tin­gen bij de over­gan­gen van oud naar nieuw riool (door Hans de Groot bouw­be­drijf)
  • Het verzor­gen van een tijde­lijke pomp­in­stal­la­tie (door Vander­kamp Pompen)

Na deze werk­zaam­he­den ligt de leiding open en kan Aars­leff aan de slag met het relinen van de buizen. Nadat de reli­ning is afge­rond, maakt GW Leiding­tech­niek BV de leidin­gen weer dicht en wordt het riool weer in gebruik genomen. De TPI, de bekis­ting en de bema­ling worden verwij­derd. Hierna worden alle loca­ties weer netje afge­werkt en opge­le­verd.

Afvoeren afvalwater

Tijdens deze werk­zaam­he­den is het natuur­lijk van belang dat het afvoe­ren van het afval­wa­ter blijft door­gaan. Hier­voor gebrui­ken we een tijde­lijke pomp­in­stal­la­tie (TPI), die ervoor dat het riool­wa­ter wordt omge­leid. GW Leiding­tech­niek BV verricht werk­zaam­he­den op drie verschil­lende loca­ties op dit traject: Riet­ho­ven, Kemp­er­ven­nen en Waalre.

Planning

De nieuwe buis kan na vervan­ging weer voor zo’n 50 tot 60 jaar mee. De eerste werk­zaam­he­den zijn gestart in oktober 2022, waarbij we in totaal op drie inprik­lo­ca­ties de buizen vernieu­wen. Na kerst staat de laatste locatie gepland op dit traject. Hier vervan­gen we dan ook meteen een put. GW Leiding­tech­niek BV is tot onge­veer maart 2023 bezig met dit project.

Waterschap De Dommel

Westerhoven – Waalre

2022 – 2023

Pin It on Pinterest

Share This