Bovengrondse infra

GW Leidingtechniek BV: de aannemer voor bluswatersystemen

23 januari 2023

De aanleg van brandblusleidingen

Bij GW Leiding­tech­niek zijn we gespe­ci­a­li­seerd in de aanleg van leidin­gen die te maken hebben met water. Naast afval‐ en drink­wa­ter heeft de orga­ni­sa­tie zich sinds een aantal jaar zich CIBV gecer­ti­fi­ceerd in het leveren en monte­ren van veilig blus­wa­ter­sys­te­men en pomp­put­ten.

Een goed en veilig brandwatersysteem

De behoefte aan goede brand­be­vei­li­ging is in de afge­lo­pen jaren alleen maar toege­no­men. De bouw van grotere gebou­wen, zoals maga­zij­nen en distri­bu­tie­cen­tra, verho­gen het risico en schade bij brand. Bedrij­ven willen daar­naast bewus­ter omgaan met grond­stof­fen en het drink­wa­ter­net niet langer inzet­ten voor blus­wa­ter. Een goed en veilig brand­wa­ter­sys­teem is dan echt een must voor grote bedrijfs­pan­den en bedrij­ven­ter­rei­nen. GW Leiding­tech­niek BV is in Zuid‐Nederland de aanne­mer voor leve­ring, montage en het onder­houd van blus­wa­ter­sys­te­men.

Referentieprojecten

Als orga­ni­sa­tie zijn wij trots op de aanleg van een veilig blus­wa­ter­sys­teem naast het spoor­vi­a­duct aan de Theems­weg in Rotter­dam. In opdracht vanuit bouw­com­bi­na­tie SaVe is een blus­lei­ding langs het nieuwe spoor­vi­a­duct gere­a­li­seerd. Dit project had een lengte van ruim 3 km onder­grondse GVK leiding. Naast de aanleg van de blus­wa­ter­lei­ding zijn ook de bronnen en afna­me­pun­ten voor de brand­weer aange­legd. Daar­naast heeft GW Leiding­tech­niek BV een volle­dig indu­strie­ter­rein in Almelo voor­zien van een blus­in­stal­la­tie inclu­sief de sprink­ler­in­stal­la­ties van alle aanwe­zige gebou­wen.

Meer weten?

Op zoek naar een gecer­ti­fi­ceerde aanne­mer voor uw blus­wa­ter­voor­zie­ning? Of weten wat GW Leiding­tech­niek BV kan bete­ke­nen voor de brand­vei­lig­heid voor uw bedrijfs­pand? Neem dan contact op via info@​gwleidingtechniek.​nl of bel voor een afspraak: 0492 579 640.

Pin It on Pinterest

Share This