Bovengrondse infra

Vervangen terreinleidingen RWZI Amsterdam

Vervan­gen terrein­lei­din­gen RWZI Amster­dam West, in opdracht van Stich­ting Water­net

Stich­ting Water­net wil de terrein­lei­din­gen op RWZI Amster­dam West reno­ve­ren. Het project bestaat uit het vervan­gen van een zestal PE wikkel­buis­lei­din­gen voor GVK Ø 1.200 mm . De werk­zaam­he­den moeten uitge­voerd worden op een smalle zuive­ring en in binnen een beperkte werk­strook van 10 meter. De buizen moeten gefa­seerd worden verwij­derd. De ruimte tussen de leidin­gen bedraagt slechts 30 cm en de leidin­gen zijn constant in bedrijf (op de te vervan­gen leiding na).

Daar­naast moet er reke­ning gehou­den worden met een boven­grondse lucht­lei­ding, waar­voor een tijde­lijke ophang­con­struc­tie wordt gere­a­li­seerd. Alle te vervan­gen leidin­gen lopen naar buffer­bak­ken. De aftak­kin­gen naar de buffer­bak­ken gaan van BOB ‑1,50 m¹ maai­veld naar ‑5,00 m¹ maai­veld. Op vijf van de zeven plaat­sen lopen de aftak­kin­gen onder lava­fil­ters door. Ook deze leidin­gen zullen worden vervan­gen.

Daar­naast moet er veel sloop‐ en breek­werk­zaam­he­den worden uitge­voerd van bestaande beton­nen construc­ties en dienen er nieuwe construc­ties te worden vervaar­digd. Ook zal de complete boven­grondse infra­struc­tuur worden aange­past en vernieuwd.

Stichting Waternet

Amsterdam

2015

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This