Bovengrondse infra

Start aanleg blusleiding naast Theemswegtracé in Rotterdam

3 juni 2021

In mei 2021 is GW Leiding­tech­niek BV gestart met de aanleg van de blus­lei­ding langs het spoor­vi­a­duct aan de Theems­weg in Rotter­dam. De opdracht is ontvan­gen vanuit bouw­com­bi­na­tie SaVe en richt zich op de detai­len­gi­nee­ring, inkoop en aanleg van de blus­lei­ding. Het project heeft een lengte van onge­veer 3.200 meter onder­grondse GVK leiding. Daarbij worden ook de bronnen en afna­me­pun­ten voor de brand­weer aange­legd door GW Leiding­tech­niek BV.

GW Leiding­tech­niek BV is een van de weinige gecer­ti­fi­ceerde bedrij­ven in Neder­land met het CIBV‐certificaat voor de leve­ring en montage van VVB‐deelsystemen. Als orga­ni­sa­tie zijn wij dan ook enorm trots op onze bijdrage aan een veilig brand­wa­ter­sys­teem voor het Theems­weg­tracé.

Meer weten over het Theems­weg­tracé van haven­be­drijf Rotter­dam is te vinden op www​.portof​rot​ter​dam​.com/​t​h​e​e​m​s​w​e​g​t​race

Pin It on Pinterest

Share This