Bovengrondse infra

Afsluiters pompstation Nuland

Vervan­gen afslui­ters pomp­sta­tion Nuland, in opdracht van Brabant Water NV
In opdracht van Brabant Water NV vervangt GW Leiding­tech­niek BV een vijf­en­twin­tig­tal afslui­ters op pomp­sta­tion Nuland. Veer­tien afslui­ters bevin­den zich in de zuig­lei­din­gen op het terrein van het pomp­sta­tion, de overige elf afslui­ters in de trans­port­lei­din­gen van Brabant Water NV. De afslui­ters in de zuig­lei­din­gen bevin­den zich onge­veer 6 meter onder maai­veld in het leiding­net. Om op diepte te komen wordt gebruik gemaakt van bekis­ting. Voor dit project is gekozen voor een combi­na­tie van een damwand­ka­mer­sys­teem / dubbel geleide kist. Bema­ling van de bouw­put­ten is nood­za­ke­lijk, evenals de nodige voor­zie­nin­gen om veilig op deze diepte te kunnen werken.

De afslui­ters in de trans­port­lei­din­gen bevin­den zich op maxi­maal 3 meter onder het maai­veld en staan bij normale bedrijfs­voe­ring onder een druk van 5 bar. Een aantal inbou­win­gen dienen ’s nachts uitge­voerd te worden, gezien het feit dat de behoefte aan water op dit moment van de dag het laagst is. Om het proces vloei­end te laten verlo­pen, is een duide­lijk, vooraf afge­stemde commu­ni­ca­tie tussen opdracht­ge­ver een aanne­mer, van wezen­lijk belang.

Na het vervan­gen van de afslui­ters worden de leidin­gen droog beschik­baar gesteld aan de opdracht­ge­ver voor het vullen, schoon­spoe­len en beproe­ven. GW Leiding­tech­niek BV verleent assis­ten­tie bij het bacte­ri­o­lo­gisch betrouw­baar maken van de leidin­gen.

Brabant Water NV

Nuland

2016

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This