Bovengrondse infra

Persleiding RWZI Maarssen

Vanwege de sane­ring van een aantal kleine riool­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­la­ties (RWZI) in Maarssen, is besloten om het riool­water van Maarssen aan te sluiten aan de vernieuwde RZWI Leid­sche Rijn. Hier­voor diende een nieuwe pers­lei­ding door Maarssen te worden aange­legd. In opdracht van Waternet voerde GW Leiding­tech­niek BV deze werk­zaam­heden uit in de periode van maart 2018 tot en met januari 2019.

Dwars door het dorp

De aanleg van de pers­lei­ding betrof een tracé van iets meer dan 6 km, door zowel dicht stede­lijk als indu­strieel gebied. Omdat de pers­lei­ding dwars door het dorp Maarssen getrokken werd, was goed omge­vings­ma­na­ge­ment van belang. Denk aan het orga­ni­seren van het verkeer, het correct en op tijd infor­meren van bewo­ners in het dorp, maar ook het bereik­baar houden van bedrijven op het bedrijventerrein.

Van persleiding trekken tot graszoden leggen

Voor de aanleg van de pers­lei­ding gebruikten we HDPE buizen Ø 500 mm van ieder 12 meter, welke door middel van spie­gel­lassen aan elkaar zijn beves­tigd. In totaal waren onge­veer 500 buizen voor dit traject beno­digd. De pers­lei­ding ligt gemid­deld op 2 tot 3 meter en is aange­bracht door middel van sleuf­be­kis­ting. Op veel plaatsen moesten we echter veel dieper in de grond. Daar waar de leiding 3 tot 5 meter diep ligt, zij damwanden aange­bracht. Daar­naast zijn in totaal zes HDD boringen uitge­voerd tot een diepte van 30 meter. Een van de HDD boringen betrof een lengte van 1.100 meter en liep onder het Amsterdam‐Rijnkanaal, de Utrechtse Vecht en het trein­spoor. Naast het onder­grondse werk, zijn de boven­grondse en cultuur­tech­ni­sche werk­zaam­heden ook door GW Leiding­tech­niek BV verricht. Denk hierbij aan het herstellen van het wegdek (bestra­ting, asfalt‐ en semi­ver­har­ding), toepassen van verkeers­maat­re­gelen, nieuwe gras­velden leggen en inzaaien van bermen.

Continu schakelen

De samen­wer­king met Waternet en de aannemer verliep prettig. Door de vele wijzi­gingen die volgde op het geschreven bestek was continu overleg in dit project cruciaal. Hierin liet GW Leiding­tech­niek BV haar meer­waarde zien. Door onze korte lijnen, het snelle scha­kelen en het oplos­sings­ge­richt denken, konden we weer snel voort­va­rend te werk gaan. En door de tome­loze inzet van onze mede­wer­kers, dag en nacht, hebben we deze klus dan ook echt samen geklaard.

Tijdens het project liepen we tegen veel wijzi­gingen aan van het origi­nele plan. Door constant in overleg te blijven met de opdracht­gever, zijn we tot goede en snelle oplos­singen gekomen. We hebben er veel extra uren in zitten, zelfs op kerst­avond hebben we gewerkt. Die extra stap zetten wij gewoon. Uitein­de­lijk zijn we ook heel trots op het eindresultaat!

Harm van Ganzenwinkel

Direc­teur, GW Leiding­tech­niek BV

Waternet

Maarssen

2018 – 2019

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This