Bovengrondse infra

Succesvolle inbouw van GVK leiding bij Westerhoven

1 maart 2024

In de periode van novem­ber 2023 tot en met febru­ari 2024 heeft GW Leiding­tech­niek BV in opdracht van Aars­leff Leidingre­no­va­tie de inbouw van een GVK leiding verzorgd bij Wester­ho­ven (locatie 4).

Relinen betonbuis

De voor­be­rei­din­gen voor het relinen van de aange­taste beton­buis begon­nen in novem­ber 2023. GW Leiding­tech­niek BV zorgde voor het leggen van rijpla­ten, instal­le­ren van de TPI (tijde­lijke pomp­in­stal­la­tie), het plaat­sen van de bema­ling en het vrij­gra­ven van 3 riool­bui­zen van 1200 mm tot een diepte van 3,5 meter, inclu­sief het plaat­sen van kisten. Hierna ging opdracht­ge­ver Aars­leff aan de slag met het relinen van de aange­taste beton­buis, wat met succes werd afge­rond halver­wege febru­ari 2024.

Wachten op groen licht

Vanwege de regen was het op de dag na de reli­ning niet moge­lijk om de TPI af te sluiten en de GVK leiding in te bouwen in de beton­buis. Deze dag werd gebruikt om het groot­ste deel van de leiding te sluiten en de voor­be­rei­din­gen te treffen voor de inbouw­werk­zaam­he­den. Het groene licht om de werk­zaam­he­den uit te voeren ontvin­gen we op vrij­dag­mid­dag. Dankzij de flexi­bi­li­teit van ons team was het geen probleem om mensen te mobi­li­se­ren voor het week­end­werk.

De inbouwdag

Tijdens de inbouw­dag werden de onder­staande werk­zaam­he­den uitge­voerd:

  • Water­schap De Dommel startte om 6.30 uur met het uitscha­ke­len van diverse gemalen en sluiten van de twee afslui­ters in de toevoer­lei­ding.
  • De TPI werd op afstand uitge­scha­keld door Van der Kamp.
  • Twee ploegen van GW Leiding­tech­niek BV verwij­der­den de zuig­buis van de put en pompten het laatste restje riool­wa­ter weg. Een riool­bal­lon hield de leiding droog.
  • Een ploeg verwij­derde aan de ene kant de twee veran­kerde plaat­af­slui­ters en plaatste een GVK pasbuis van 1200 mm terug met hulp van twee mecha­ni­sche koppe­lin­gen.
  • Aan de andere kant, waar het riool­wa­ter weer het systeem werd inge­pompt, verwij­derde de tweede ploeg de plaat­af­slui­ter en plaatste ook hier een GVK pasbuis terug.
  • Begin van de middag was de gehele leiding weer geslo­ten en kon Water­schap De Dommel alle gemalen en schui­ven weer acti­ve­ren. Zo werd de leiding volle­dig in gebruik genomen en werd gecon­tro­leerd of alles correct was gemon­teerd.
  • Dankzij de toewij­ding van alle betrok­ke­nen in het project was het moge­lijk om de inbouw­dag om 15.30 uur met succes af te sluiten.

Opruimen en afronden project

In de weken na de inbouw­dag gaan onze mensen aan de slag met het aanvul­len van de werk­put­ten, het oprui­men van de TPI en de bema­ling. Begin maart 2024 zijn de werk­zaam­he­den volle­dig afge­rond en kijken wij terug op een succes­volle voltooi­ing van dit project.

Aarsleff

Westerhoven

2023 – 2024

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This