Bovengrondse infra

RWZI Bath staat even stil

27 febru­ari 2023

De influ­ent­lei­ding en het hoofd­ver­deel­werk bij RWZI Bath zijn aan vervan­ging toe. In opdracht van Water­schap Brabantse Delta gaat GW Leiding­tech­niek BV hier aan de slag door het plaat­sen van GVK buizen in de leiding en het hoofd­ver­deel­werk.

Om te kunnen werken in de leidin­gen en beslo­ten ruimtes is het van belang dat de ruimtes leeg en gerei­nigd worden, dus er mag geen water meer in staan of slip aanwe­zig zijn. Hier­voor is het nodig dat we het riool­wa­ter tijde­lijk omlei­den. Dit gebeurd door het omlei­den van de  +/‐15000m³ riool­wa­ter per uur op de RWZI via tijde­lijke leidin­gen.

De grote dag

Op donder­dag 2 febuari was einde­lijk de grote dag. Onze mensen hebben de inko­mende leiding (Ø 2000) tijde­lijk dicht­ge­zet om deze te onder­bre­ken. Het onder­bre­ken van de leiding is uitge­voerd door het pendel­stuk te verwij­de­ren en een Ø 2000 ff‐stuk inclu­sief blind­plaat te monte­ren. Om de krach­ten op het ff‐stuk op te vragen is een damwand­con­truc­tie met trek­stan­den aange­bracht.

Deze werk­zaam­he­den moesten in een tijds­be­stek van 8 uur worden gere­a­li­seerd. De zuive­ring mag name­lijk niet langer ‘uit bedrijf’ zijn. Door een goede voor­be­rei­ding en ons vakbe­kwaam perso­neel liep de ombouw op rolle­tjes, waar­door we alles binnen de gestelde tijd konden reali­se­ren.

Tijdelijke leidingen over het maaiveld

De opdracht­ge­ver is enorm tevre­den over de uitvoe­ring en het verloop van de werk­zaam­he­den. Het afval­wa­ter van +/‐15000m³ per uur loopt nu via de 3 tijde­lijke leidin­gen van 1000 mm per leiding. De tijde­lijke leidin­gen liggen over het maai­veld naar de water­zui­ve­ring (zie de fantas­ti­sche over­zichts­foto). In de komende periode gaat GW Leiding­tech­niek BV aan de slag met de bypass van de influ­ent­lei­ding en het hoofd­ver­deel­werk.

 

  • Opdracht­ge­ver: Water­schap Brabantse Delta
  • Leve­ran­cier hulp­stuk en GVK buizen: Eterno Water Solu­ti­ons

Pin It on Pinterest

Share This