Bovengrondse infra

Vervangen persleiding Velden‐Venlo

In opdracht van Water­schaps­be­drijf Limburg is GW Leiding­tech­niek BV ingezet voor het aanleggen van een tijde­lijke perslei­ding van Velden tot aan de ontvangstput gelegen op de Sint Urbanusweg. Nabij riool­ge­maal Velden werd de tijde­lijke perslei­ding gekop­peld op de bestaande HDPE perslei­ding. In totaal ging het om een ruim 4 kilometer lange perslei­ding, welke compleet is vernieuwd.

Inspectie

De desbe­tref­fende perslei­ding pompt het afval­water van huishou­dens en bedrijven in Velden en achter­lig­gende kerkdorpen naar de ontvangstput in Venlo, waarna het onder vrijverval naar de RWZI van Water­schaps­be­drijf Limburg in Venlo loopt. Het goed blijven functi­o­neren van deze perslei­ding was van groot belang voor het afvoeren van het afval­water. Na een grondige inspectie bleek dat de perslei­ding, bestaande uit asbest‐cement buizen, over de gehele lengte niet meer aan zijn reststerkte voldeed. Zowel aan de binnen‐ en buiten­zijden waren de buizen aangetast.

Tracé bepalen

Na onder­zoek werd het duide­lijk dat het nieuw beoogde tracé niet haalbaar was. Tijdens een explo­sieven detectie werden er 1133 spots gesig­na­leerd. Hierdoor moest een groot deel van het nieuw beoogde tracé onder explo­sieven en/of arche­o­lo­gi­sche begelei­ding plaats­vinden. Samen met Water­schap­be­drijf Limburg is besloten het bestaande tracé te gaan volgen. Dit heeft geleid tot het plaatsen van een tijde­lijke boven­grondse leiding om zo de leiding­schade aan de oude AC‐leiding tot een minimum te beperken.

Veiligheid

Het gebied wordt doorkruist door twee wandel­routes (LAW – Lange‐Afstand‐Wandelpaden) en omwonenden gebruiken het als wandel‐ en recre­a­tie­ge­bied. Het was dan ook belang­rijk dat we de veilig­heid van de bezoe­kers aan het gebied konden waarborgen. Door het instellen van omlei­dings­routes  voor de bestaande wandel‐fietsroutes, zorgden we ervoor dat alle recre­anten op veilige afstand uit ons werkge­bied bleven.

Strakke planning

In zomer 2020 startte de eerste werkzaam­heden. Door een goede planning en fijne samen­wer­king met Water­schaps­be­drijf Limburg werd de strakke deadline behaald. Mede door het mooie zomer­weer en het super­snelle rooien van de AC‐leiding werd er continu doorge­werkt. In november 2020 werd de nieuwe leiding succesvol in gebruik genomen. De tijde­lijke leiding is hierna netjes opgeruimd en de organi­satie ‘Het Limburgs Landschap’ verrichtte in het voorjaar van 2021 de nodige zaai en snoei­werk­zaam­heden. Wanneer men over een jaar weer gaat wandelen in dit mooie gebied, dan ziet het er weer helemaal uit zoals voorheen.

‘Dit project is wat je noemt een voorbeeld van hoe wij als bouwteam binnen een raamover­een­komst willen werken. Dit is dé manier. Als je de voorbe­rei­ding samen goed oppakt, dan werpt dat zijn vruchten af in de uitvoering.’

Patrick Kleuters

Project­leider, Water­schaps­be­drijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg

Velden‐Venlo

2020

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This