Bovengrondse infra

Vervangen persleiding Velden‐Venlo

In opdracht van Water­schaps­be­drijf Limburg is GW Leiding­tech­niek BV ingezet voor het aanleg­gen van een tijde­lijke pers­lei­ding van Velden tot aan de ontvangst­put gelegen op de Sint Urba­nus­weg. Nabij riool­ge­maal Velden werd de tijde­lijke pers­lei­ding gekop­peld op de bestaande HDPE pers­lei­ding. In totaal ging het om een ruim 4 kilo­me­ter lange pers­lei­ding, welke compleet is vernieuwd.

Inspectie

De desbe­tref­fende pers­lei­ding pompt het afval­wa­ter van huis­hou­dens en bedrij­ven in Velden en achter­lig­gende kerk­dor­pen naar de ontvangst­put in Venlo, waarna het onder vrij­ver­val naar de RWZI van Water­schaps­be­drijf Limburg in Venlo loopt. Het goed blijven func­ti­o­ne­ren van deze pers­lei­ding was van groot belang voor het afvoe­ren van het afval­wa­ter. Na een gron­dige inspec­tie bleek dat de pers­lei­ding, bestaande uit asbest‐cement buizen, over de gehele lengte niet meer aan zijn rest­sterkte voldeed. Zowel aan de binnen‐ en buiten­zij­den waren de buizen aange­tast.

Tracé bepalen

Na onder­zoek werd het duide­lijk dat het nieuw beoogde tracé niet haal­baar was. Tijdens een explo­sie­ven detec­tie werden er 1133 spots gesig­na­leerd. Hier­door moest een groot deel van het nieuw beoogde tracé onder explo­sie­ven en/of arche­o­lo­gi­sche bege­lei­ding plaats­vin­den. Samen met Water­schap­be­drijf Limburg is beslo­ten het bestaande tracé te gaan volgen. Dit heeft geleid tot het plaat­sen van een tijde­lijke boven­grondse leiding om zo de leiding­schade aan de oude AC‐leiding tot een minimum te beper­ken.

Veiligheid

Het gebied wordt door­kruist door twee wandel­rou­tes (LAW – Lange‐Afstand‐Wandelpaden) en omwo­nen­den gebrui­ken het als wandel‐ en recre­a­tie­ge­bied. Het was dan ook belang­rijk dat we de veilig­heid van de bezoe­kers aan het gebied konden waar­bor­gen. Door het instel­len van omlei­dings­rou­tes  voor de bestaande wandel‐fietsroutes, zorgden we ervoor dat alle recre­an­ten op veilige afstand uit ons werk­ge­bied bleven.

Strakke planning

In zomer 2020 startte de eerste werk­zaam­he­den. Door een goede plan­ning en fijne samen­wer­king met Water­schaps­be­drijf Limburg werd de strakke dead­line behaald. Mede door het mooie zomer­weer en het super­snelle rooien van de AC‐leiding werd er continu door­ge­werkt. In novem­ber 2020 werd de nieuwe leiding succes­vol in gebruik genomen. De tijde­lijke leiding is hierna netjes opge­ruimd en de orga­ni­sa­tie ‘Het Limburgs Land­schap’ verrichtte in het voor­jaar van 2021 de nodige zaai en snoei­werk­zaam­he­den. Wanneer men over een jaar weer gaat wande­len in dit mooie gebied, dan ziet het er weer hele­maal uit zoals voor­heen.

‘Dit project is wat je noemt een voor­beeld van hoe wij als bouw­team binnen een raam­over­een­komst willen werken. Dit is dé manier. Als je de voor­be­rei­ding samen goed oppakt, dan werpt dat zijn vruch­ten af in de uitvoe­ring.’

Patrick Kleu­ters

Project­lei­der, Water­schaps­be­drijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg

Velden‐Venlo

2020

Gerealiseerd

Pin It on Pinterest

Share This