Bovengrondse infra

GW Leidingtechniek BV zet in op duurzaamheid met DuSpot

27 febru­ari 2024

GW Leiding­tech­niek BV heeft een nieuwe stap gezet in haar streven naar duur­zaam­heid door gebruik te maken van DuSpot. Deze inno­va­tieve matchingstool, ontwor­pen voor de bouw­sec­tor, maakt het moge­lijk vrij­ko­mende bouw­ma­te­ri­a­len eenvou­dig te delen en herge­brui­ken.

Effi­ci­ën­tie en duur­zaam­heid
DuSpot biedt een gebruiks­vrien­de­lijke en over­zich­te­lijke manier voor opdracht­ge­vers, opdracht­ne­mers, en leve­ran­ciers om mate­ri­a­len te matchen, wat bijdraagt aan opti­male duur­zaam­heid en circu­la­ri­teit. De tool heeft al erken­ning gekre­gen van diverse gemeen­ten, water­schap­pen, provin­cies, inge­ni­eurs­bu­reaus, en aanne­mers. Als GW Leiding­tech­niek plaat­sen wij produc­ten op DuSpot die vrij­ko­men op projec­ten. Deze stap toont onze betrok­ken­heid bij het bevor­de­ren van een circu­laire econo­mie en duur­zaam bouwen.

Samen­wer­ken aan een groe­nere toekomst
GW Leiding­tech­niek BV nodigt part­ners en belang­heb­ben­den uit om deel te nemen aan deze duur­zame inspan­ning. Samen streven we naar effi­ci­ën­ter mate­ri­aal­ge­bruik en een groe­nere toekomst voor de bouw­sec­tor.

Pin It on Pinterest

Share This