Bovengrondse infra

Succesvolle afsluiting van pilot Riothermie systeem ERT

31 mei 2024

GW Leiding­tech­niek BV en gemeente Rotter­dam zijn trots om te melden dat de pilot van het Riother­mie systeem ERT (Energy Reco­very Tube) succe­vol is afge­rond. Eerder vertel­den we al over de nieuwe tech­no­lo­gie die we samen hebben ontwik­keld, waarbij warmte uit afval­wa­ter wordt gehaald.

Voor deze test hebben we een warm­te­wis­se­laar van 36 meter lang geïn­stal­leerd in een tijde­lijke instal­la­tie met een diame­ter van 800 mm. Dit gebeurde bij de reno­va­tie van het Gemaal Willem Schür­man­n­straat in Rotter­dam. Een week lang hebben we de resul­ta­ten 24 uur per dag gemeten en gemo­ni­t­ord. Deze resul­ta­ten waren naar tevre­den­heid en zoals verwacht vanuit het ontwerp.

Door klimaat­ver­an­de­ring wordt veel onder­zoek gedaan naar duur­zame tech­nie­ken om warmte te winnen. Riother­mie is een geschikte methode om de warmte uit afval­wa­ter te halen, via vrij­ver­val riole­ring en pers­lei­din­gen.

Volgens het Klimaat­ak­koord zal de warm­te­vraag in gebou­wen in 2030 onge­veer 333 Peta Joule (PJ) zijn. Uit een onder­zoek van CE Delft voor Stich­ting Toege­past Onder­zoek Water­be­heer (Stowa) blijkt dat aqua­ther­mie een groot deel van deze warm­te­vraag kan leveren. Aqua­ther­mie kan jaar­lijks tussen de 150 PJ en 56 PJ aan warmte leveren, afhan­ke­lijk van de methode.

Meer weten over ons ERT‐systeem? Neem dan contact op met Rob Hoog­er­vorst via e‑mail: rob@​gwleidingtechniek.​nl.

Pin It on Pinterest

Share This