Bovengrondse infra

GW Leidingtechniek BV emissiearm aan de slag voor WBL

19 maart 2024

GWL Leidingtechniek Venlo

Zoals versche­nen in vakblad OTAR (n.1 – 2024)

In opdracht van Water­schaps­be­drijf Limburg (WBL) gaat GW Leiding­tech­niek BV bij Nieuw‐Bergen in bouw­team­verband een bestaande AC‐leiding amove­ren en een nieuwe afval­wa­ter­lei­ding aanleg­gen. Het project bevindt zich in de uiter­waar­den van de Maas ter hoogte van Natura 2000‐gebied De Maas­dui­nen, waar de dijk wordt verhoogd in verband met het Hoog­wa­ter­be­scher­mings­pro­gramma. Reden om te kiezen voor een emis­sie­arme aanpak.

De werk­zaam­he­den bij Nieuw‐Bergen, die vallen onder een acht­ja­rig raam­con­tract, gaan half maart van start. Hierbij wordt de bestaande AC‐leiding 450 mm in de kern­zone van de dijk over een lengte van 640 meter geam­o­veerd en wordt iets verderop, meer rich­ting de Maas, een nieuwe afval­wa­ter­lei­ding HDPE 560 mm SDR11 over een totale lengte van 660 meter aange­legd.

Onder­deel hiervan is een gestuurde boring van 610 meter lengte tot op 16 meter diep onder de Heukel­om­se­beek door. “De nieuwe HDPE‐leiding komt paral­lel aan de bestaande leiding te liggen, die we op een later moment rooien. Daar­naast brengen we aan de noord‐ en zuid­zijde een koppe­ling aan op de bestaande AC‐leiding”, vertelt Richard Wouters, project­lei­der bij GW Leiding­tech­niek BV. “En omdat we dan toch onze boor­op­stel­ling hebben staan, boren we meteen op verzoek van Enexis een mantel­buis HDPE 250 mm SDR11 mee. Daarin worden een gasho­ge­druk­buis 110 mm en een mantel­buis 63 mm getrok­ken.”

Het bijzon­dere aan dit werk is dat GW Leiding­werk in overleg met de opdracht­ge­ver kiest voor een emis­sie­arme aanpak. “Al snel bleek uit de Aerius‐berekeningen dat een tradi­ti­o­nele aanpak niet moge­lijk was. Dus zijn we op zoek gegaan naar alter­na­tie­ven. Volle­dig elek­trisch was een optie, maar daar hangt een hoog prijs­kaartje aan. Ook is elek­trisch mate­ri­eel nog niet overal op voor­raad. Vandaar dat we samen met de opdracht­ge­ver zijn uitge­ko­men op een emis­sie­arme variant”, stelt Wouters.

Dit houdt in dat GW Leiding­tech­niek BV werkt met elek­tri­sche bron­ne­rings­pom­pen en dat de kraan, lascon­tai­ner en overige appa­ra­ten worden gevoed door een stage 5‑aggregaat om de uitstoot zo laag moge­lijk te houden. “Daar staat ook een accu naast, zodat het aggre­gaat niet continu hoeft te draaien; een hybride aanpak noemen we dat”, verklaart Wouters. “Met deze oplos­sing blijven we onder de vereiste Aerius‐waarden en zijn we zodoende niet vergun­nings­plich­tig. Met als grote voor­deel dat we op korte termijn het werk kunnen starten.”

Pin It on Pinterest

Share This