Bovengrondse infra

Intensieve samenwerking met WBL voor het versnellen van duurzaamheidsdoelen

11 oktober 2022

WBL partners raamcontract

Afval­wa­ter­zui­ve­raar Water­schaps­be­drijf Limburg (WBL) is gestart met een acht­ja­rige samen­wer­king met nieuwe contract­part­ners voor de vernieu­wing en groot onder­houds­werk van Limburgse afval­wa­ter­zui­ve­rings­ings­in­stal­la­ties, leidin­gen­net­werk en riool­ge­ma­len. Na vier jaar erva­rin­gen met de aanpak om in een vroeg stadium samen te werken binnen projec­ten én projec­to­ver­stij­gend kennis te delen, is ervoor gekozen om deze succes­volle aanpak verder door te zetten. Hiermee zet WBL een versnel­ling in voor het behalen van haar ambi­ties, waar­on­der duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen.

GW Leiding­tech­niek BV is de komende jaren verant­woor­de­lijk voor het onder­houd aan de riool­ge­ma­len én het leiding­werk van Water­schaps­be­drijf Limburg (samen met Combi­na­tie Van der Ven / REMONDIS Smart Infra B.V., Modder­kolk projects & main­tenance B.V., Van de Heuvel en Heij­mans).

Aftrap Verdygo®-zuivering Weert

Voor de aftrap van de nieuwe samen­wer­king kwamen de part­ners samen in Weert, waar WBL haar eerste riool­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­la­tie volgens het met part­ners in‐huis ontwik­kelde Verdygo®-concept heeft gebouwd. Dit modu­laire concept voor het bouwen van riool­wa­ter­zui­ve­rings­in­stal­la­ties is flexi­bel, gestan­daar­di­seerd in stap­grootte en een goede basis voor de ontwik­ke­lin­gen op het gebied van circu­la­ri­teit.

Met een formeel teken­mo­ment, gevolgd door een inten­sief afstem­mings­over­leg startte de nieuwe samen­wer­king. Guus Pelzer, direc­teur Water­schaps­be­drijf Limburg: “Deze samen­wer­king is uniek. Het is bijzon­der dat zo’n grote groep van aanne­mers met een publiek bedrijf de handen in elkaar slaat om naar de toekomst toe complexe projec­ten succes­vol te gaan reali­se­ren. En door te werken aan het succes van de ander bevor­der je ook je eigen succes.”

Versnelling door intensieve kennisdeling

De samen­wer­king is bij WBL inmid­dels beproefd. Door inten­sieve kennis­de­ling, met coaching en oplei­ding, wordt program­ma­tisch samen­wer­ken moge­lijk gemaakt. Dat bete­kent kijken naar het inte­grale port­fo­lio in plaats van alles project voor project op te pakken. Dit alles gebeurt hoofd­za­ke­lijk door het werken in bouw­teams.

Het accent ligt op projec­to­ver­schrij­dend leren, geza­men­lijk groeien en tot stan­daar­di­se­rin­gen te komen, bijvoor­beeld in geza­men­lijk veilig­heids­ge­drag. Geleerde lessen uit eerdere rele­vante samen­wer­kin­gen van WBL, zoals de ontwik­ke­ling en bouw van Verdygo® in de afge­lo­pen vier jaar, worden hierin meege­no­men. Wim van der Westerlo, direc­teur GW Leiding­tech­niek BV: “Wij moeten gericht zijn op het benut­ten van elkaars exper­tise en wegblij­ven van klas­sieke opdrachtgever‐ en opdracht­ne­mers­rol­len.”

Pin It on Pinterest

Share This