Bovengrondse infra

Actueel

GW Leidingtechniek BV: de aannemer voor bluswatersystemen

GW Leidingtechniek BV: de aannemer voor bluswatersystemen

Bij GW Leiding­tech­niek zijn we gespe­ci­a­li­seerd in de aanleg van leidin­gen die te maken hebben met water. Naast afval‐ en drink­wa­ter heeft de orga­ni­sa­tie zich sinds een aantal jaar zich gecer­ti­fi­ceerd in het leveren en monte­ren van veilig brand­wa­ter­sys­te­men en pomp­put­ten.

Leidingrenovatie van Westerhoven tot Waalre

Leidingrenovatie van Westerhoven tot Waalre

In opdracht van Water­schap de Dommel wordt van oktober 2022 tot en met maart 2023 het trans­por­tri­ool gere­no­veerd op drie loca­ties tussen Wester­ho­ven en Waalre. GW Leiding­tech­niek BV werkt voor dit project in opdracht van hoofd­aan­ne­mer Aars­leff Leidingre­no­va­tie BV.

Groots presteren met een relatief klein team

Groots presteren met een relatief klein team

Artikel versche­nen in vakblad OTAR nr. 5 (2022) | GW Leiding­tech­niek BV uit Helmond weet door inno­va­tie, kennis en erva­ring ieder drink‐ en afval­wa­ter­pro­ject tot een succes te reali­se­ren. De orga­ni­sa­tie is gespe­ci­a­li­seerd in het ontwerp, de uitvoe­ring en de nazorg van drinkwater‐ en afval­wa­ter­lei­din­gen en de daarbij beho­rende faci­li­tei­ten.

Intensieve samenwerking met WBL voor het versnellen van duurzaamheidsdoelen

Intensieve samenwerking met WBL voor het versnellen van duurzaamheidsdoelen

Afval­wa­ter­zui­ve­raar Water­schaps­be­drijf Limburg (WBL) is gestart met een acht­ja­rige samen­wer­king met nieuwe contract­part­ners voor de vernieu­wing en groot onder­houds­werk van Limburgse afval­wa­ter­zui­ve­rings­ings­in­stal­la­ties, leidin­gen­net­werk en riool­ge­ma­len. GW Leiding­tech­niek BV is de komende jaren verant­woor­de­lijk voor het onder­houd aan de riool­ge­ma­len én het leiding­werk van WBL.

Even voorstellen – stagiair Nick Schutte

Even voorstellen – stagiair Nick Schutte

Nick Schutte is in de zomer van 2022 gestart als stagi­air bij GW Leiding­tech­niek BV. Hij volgt de oplei­ding GWW (Grond, Werk, Water­bouw) op het Gilde in Roer­mond. Later wil hij grond­wer­ker worden. Waarom? Dat vertelt Nick je in de video.

Waterschap Aa en Maas zet succesvolle samenwerking met GW Leidingtechniek voort!

Waterschap Aa en Maas zet succesvolle samenwerking met GW Leidingtechniek voort!

Water­schap Aa en Maas herstelt het stam­ri­ool tussen de riool­wa­ter­zui­ve­ring in Oss en Oijen. Het stam­ri­ool is in de jaren ’60 aange­legd en sterk verou­derd. GW Leiding­tech­niek BV is momen­teel gestart met de 4de en laatste fase van de reno­va­tie­werk­zaam­he­den. Eerder zijn fase 1 en fase 3 ook door GW Leiding­tech­niek BV uitge­voerd.

Even voorstellen – monteur John Habraken

Even voorstellen – monteur John Habraken

John Habra­ken maak je over leiding­tech­niek niets wijs. Al 45 jaar werkt hij voor de familie Van de Westerlo als monteur. Hoewel hij merkt dat het fysieke werk zwaar­der wordt, is hij vast­be­slo­ten. ‘Die 2,5 jaar tot mijn pensi­oen ga ik volma­ken bij dit fami­lie­be­drijf!’

Pin It on Pinterest